Anglická nepravidelná slovesa

Anglická nepravidelná slovesa připravila nejednomu studentovi angličtiny bezesnou noc. Jak jejich název napovídá, nelze je odvozovat na základě žádných obecných zákonitostí. Často nám proto nezbývá, než se je zkrátka naučit a především zautomatizovat jejich užívání. Přesně v tom vám pomůžeme. Učte se, poslouchejte a procvičujte s námi anglická nepravidelná slovesa.

Přehled nepravidelných sloves

  Infinitiv Minulý čas Příčestí minulé Překlad
Zpět nahoru
  abide abode abode trvat
  alight alit alit sestoupit, přistát
  arise arose arisen povstát, vznikat
  awake awoke awoken vzbudit (se)
  be was/were been být
  bear bore borne/born nést, rodit
  beat beat beaten bít, tlouct
  become became become stát se
  begin began begun začít
  behold beheld beheld spatřit
  bend bent bent ohýbat (se)
  bet bet bet vsadit (se)
  bid bid bid přihazovat v dražbě
  bind bound bound vázat
  bite bit bitten kousat
  bleed bled bled krvácet
  blow blew blown foukat
  break broke broken zlomit
  breed bred bred líhnout se, chovat
  bring brought brought přinést
  broadcast broadcast broadcast vysílat rozhlasem
  build built built stavět, budovat
  burn burnt burnt hořet, pálit
  burst burst burst puknout
  buy bought bought kupovat
  cast cast cast vrhat, odlévat
  catch caught caught chytit
  choose chose chosen zvolit, vybrat si
  cling clung clung lpět
  clothe clad clad oblékat
  come came come přijít
  cost cost cost stát (peníze)
  creep crept crept lézt, plazit se
  cut cut cut řezat
  deal dealt dealt jednat s kým
  dig dug dug kopat
  dive dove dove potápět se
  do did done dělat, činit
  draw drew drawn kreslit, táhnout
  dream dreamt dreamt snít
  drink drank drunk pít
  drive drove driven řídit
  dwell dwelt dwelt bydlet, zdržovat se
  eat ate eaten jíst
  fall fell fallen padat
  feed fed fed krmit, živit
  feel felt felt cítit (se)
  fight fought fought bojovat
  find found found najít, nalézt
  fit fit fit hodit se, přizpůsobit se
  flee fled fled utéct
  fling flung flung házet, vrhat
  fly flew flown letět
  forbid forbade/forbad forbidden zakázat
  forecast forecast forecast předpovídat
  foresee foresaw foreseen předvídat
  foretell foretold foretold předpovídat
  forget forgot forgotten zapomenout
  forgive forgave forgiven odpustit
  forsake forsook forsaken opustit
  freeze froze frozen mrznout
  get got got dostat
  give gave given dát
  go went gone jít, jet
  grind ground ground brousit, mlít
  grow grew grown růst
  handwrite handwrote handwritten psát rukou
  hang hung hung viset, věšet
  have had had mít
  hear heard heard slyšet
  hide hid hidden schovat (se)
  hit hit hit udeřit
  hold held held držet
  hurt hurt hurt zranit
  input input input vložit, zapsat
  keep kept kept držet, mít
  kneel knelt knelt klečet
  knit knit knit plést
  know knew known vědět, znát
  lay laid laid položit
  lead led led vést
  lean leant leant vyklánět se
  leap leapt leapt skákat
  learn learnt learnt učit se
  leave left left opustit, zanechat
  lend lent lent půjčit
  let let let nechat
  lie lay lain ležet
  light lit lit rozsvítit
  lose lost lost ztratit
  make made made dělat
  mean meant meant mínit
  meet met met potkat, poznat
  mislead misled misled zmýlit, klamat
  mistake mistook mistaken mýlit se
  misunderstand misunderstood misunderstood ne(po)rozumět
  overdraw overdrew overdrawn přečerpat úvěr
  overhear overheard overheard zaslechnout
  overtake overtook overtaken předstihnout, překvapit
  pay paid paid platit
  preset preset preset přednastavit
  prove proved proven dokázat
  put put put dát, položit
  quit quit quit ukončit, opustit
  read read read číst
  reprove reproved reproven pokárat, hanit
  rid rid rid zbavit (se)
  ride rode ridden jet
  ring rang rung zvonit
  rise rose risen vstát
  run ran run běžet
  saw sawed sawn řezat (pilou)
  say said said říkat
  see saw seen vidět
  seek sought sought hledat
  sell sold sold prodat
  send sent sent poslat
  set set set položit, nastavit
  sew sewed sewn šít
  shake shook shaken třást
  shave shaved shaven holit (se)
  shear shore shorn stříhat
  shed shed shed shodit, prolévat
  shine shone shone svítit, zářit
  shoe shod shod obout, okovat
  shoot shot shot střílet
  show showed shown ukázat
  shrink shrank shrunk scvrknout se
  shut shut shut zavřít
  sing sang sung zpívat
  sink sank sunk klesat
  sit sat sat sedět
  slay slew slain zabít
  sleep slept slept spát
  slide slid slid/slidden klouzat (se)
  sling slung slung mrštit
  slink slunk slunk plížit se, plazit se
  slit slit slit rozříznout
  smell smelt smelt čichat, páchnout
  sneak snuck snuck plížit se
  sow sowed sown sít
  speak spoke spoken mluvit
  speed sped sped spěchat
  spell spelt spelt hláskovat
  spend spent spent utrácet, strávit čas
  spill spilt spilt rozlít (se)
  spin spun spun příst
  spit spat spat plivat
  split split split rozštípnout
  spoil spoilt spoilt zkazit (se)
  spread spread spread rozšířit
  spring sprang sprung skákat
  stand stood stood stát
  steal stole stolen krást
  stick stuck stuck strčit, lepit
  sting stung stung bodnout
  stink stank stunk zapáchat
  stride strode/strided stridden kráčet
  strike struck struck/stricken tlouct
  string strung strung svázat
  strip stript stript svléknout (se)
  strive strove striven usilovat
  sunburn sunburnt sunburnt opálit (se)
  swear swore sworn přísahat
  sweat sweat sweat potit se
  sweep swept swept zametat
  swell swelled swollen otéct
  swim swam swum plavat
  swing swung swung mávat, houpat se
  take took taken vzít
  teach taught taught vyučovat
  tear tore torn trhat
  tell told told povědět, vyprávět
  think thought thought myslet
  thrive throve thriven dařit se
  throw threw thrown házet
  thrust thrust thrust vrazit, vstrčit
  tread trod trodden šlapat
  undergo underwent undergone podstoupit
  understand understood understood rozumět
  undertake undertook undertaken podniknout
  wake woke woken vzbudit (se)
  wear wore worn nosit, mít na sobě
  weave wove woven tkát
  wed wed wed vzít si (koho)
  weep wept wept plakat
  wet wet wet namočit
  win won won vyhrát, získat
  wind wound wound navíjet
  withdraw withdrew withdrawn odvolat
  withhold withheld withheld zamlčet, odepřít
  withstand withstood withstood odolat
  wring wrung wrung ždímat
  write wrote written psát