Learniv
Learniv
▷ Časování pravidelná slovesa | Learniv.com
learniv.com  >  cs  >  Časování pravidelná slovesa

Časování pravidelná slovesa

abridged
abridged
zbavit, zestručnit, zkrátit
absconded
absconded
uniknout, uprchnout
accepted
accepted
akceptovat, přijmout, přijímat, uznávat
acclaimed
acclaimed
pozdravovat, provolávat
accommodated
accommodated
přizpůsobit, ubytovat, urovnat, vypomoci
accompanied
accompanied
doprovodit, doprovázet, provázet
accorded
accorded
poskytnout
accounted
accounted
vyúčtovat, zúčtovat, účtovat
accumulated
accumulated
akumulovat, kupit, nahromadit, nahromadit se, nashromáždit
accused
accused
nařknout, obvinit, obžalovat, osočit, vinit
acquired
acquired
dosáhnout, nabýt, osvojit si, získat, získávat
acted
acted
hrát, jednat, postupovat, počínat si, působit, sehrát, zahrát, činit, chovat se
added
added
dodat, dodávat, doplnit, přibalit, přidat, přidávat, přilít, přimíchat, připlatit, připočíst, připočítat, připsat, přičíst, sečíst, sečítat, sčítat
addressed
addressed
adresovat, oslovit
adjusted
adjusted
nastavovat, přizpůsobit, seřizovat, seřídit, upravit
administrated
administrated
spravovat, vykonávat, vést
admired
admired
obdivovat, obdivovat se
admitted
admitted
přijmout, připouštět, připustit, přiznat, přiznat si, přiznávat, uznat, vpustit
admonished
admonished
napomenout, pokárat, upozornit, varovat
advertised
advertised
inzerovat, propagovat
advised
advised
avizovat, doporučit, poradit, radit
affected
affected
afektovat, dojmout, dojímat, ovlivnit, ovlivňovat, postihnout, předstírat, působit, zachvátit, zasáhnout
affirmed
affirmed
potvrdit, prohlásit, stvrdit, tvrdit
affixed
affixed
přilepit, připojit
afforded
afforded
dopřát, dopřát si, dovolit si, poskytnout, poskytovat
aggravated
aggravated
dopálit, naštvat, rozčilit, rozčilovat, zhoršit, ztížit, zvýšit
agreed
agreed
být v souladu, dohodnout, dohodnout se, domluvit, domluvit se, odsouhlasit, schválit, shodnout se, shodovat, souhlasit, vyhovovat
alarmed
alarmed
alarmovat
allocated
allocated
přidělit, rozdělit, umístit
allowed
allowed
dopustit, dovolit, dovolovat, poskytnout, poskytovat, povolit, připouštět, připustit, smět, umožnit, zakalkulovat, započítat
alluded
alluded
dělat narážky, zmínit se
allured
allured
lákat, přilákat, vábit
amassed
amassed
nahromadit, nakupit, nashromáždit, shromáždit
ambushed
ambushed
přepadnout
amputated
amputated
amputovat
amused
amused
bavit, pobavit, zabavit
analyzed
analyzed
analyzovat, rozebrat, rozebírat, zkoumat, provést
announced
announced
ohlásit, oznamovat, oznámit, prohlašovat, prohlásit
annoyed
annoyed
jít na nervy, nahněvat, obtěžovat, otravovat, rozhořčit, roztrpčit, soužit, sužovat, zlobit, znepokojovat
answered
answered
odpovídat, odpovědět, opětovat
anticipated
anticipated
anticipovat, očekávat, předejít, předvídat
appealed
appealed
apelovat, apelovat na, obrátit se na, odvolat, odvolat se, odvolávat
appeared
appeared
dostavit se, jevit se, objevit se, objevovat se, připadat, ukazovat se, vyjít najevo, vypadat, zdát se, vyjít
applauded
applauded
aplaudovat, chválit, přizvukovat, tleskat
appointed
appointed
jmenovat, pojmenovat, sjednat, stanovit, určit, ustanovit, vybavit, vyjmenovat, zařídit
appreciated
appreciated
cenit si, docenit, hodnotit, ocenit, oceňovat, ohodnotit, shodnocovat se, uvědomit si, uvědomovat si, uznat, uznávat, vážit si, stoupnout, získat na hodnotě
appropriated
appropriated
přivlastnit
approved
approved
odsouhlasit, osvědčit, potvrdit, schvalovat, schválit, souhlasit
argued
argued
argumentovat, debatovat, diskutovat, hádat se, polemizovat, tvrdit
arranged
arranged
dojednat, domluvit se, dát do pořádku, pořádat, sjednat, stanovit, umluvit, umísťovat, uspořádat, zarovnat, zařizovat, zařídit
arrested
arrested
zadržet, zatknout
arrived
arrived
dojet, dorazit, přicestovat, přicházet, přijet, přijít, přijíždět, přiletět, připlout
asked
asked
doptat se, dotazovat se, otázat se, očekávat, poprosit, požadovat, požádat, ptát se, tázat se, vybídnout, vyzvat, vyžadovat, zažádat, zeptat se, žádat
assailed
assailed
přepadat, přepadnout
assassinated
assassinated
zavraždit, úkladně zavraždit
assembled
assembled
montovat, sestavit, sestavovat, shromáždit se
assented
assented
schválit, souhlasit
asserted
asserted
prohlašovat, prosazovat, tvrdit, uplatňovat
assigned
assigned
přidělit, přiřadit, přiřknout, stanovit, určit, ustanovit, vymezit
assimilated
assimilated
přizpůsobit
attached
attached
napojit, přilepit, přiložit, připevnit, připojit, upevnit
attacked
attacked
kritizovat, napadat, napadnout, přepadnout, zaútočit, útočit
attained
attained
docílit, dosáhnout, nabýt
attempted
attempted
pokoušet se, pokusit se, zkusit
attended
attended
docházet, navštěvovat, starat se o, účastnit se
attracted
attracted
přitahovat, přivábit, vábit
auctioned
auctioned
dražit, vydražit
audited
audited
kontrolovat, přezkoušet
avenged
avenged
pomstít
averted
averted
odvrátit, zabránit, zamezit
avoided
avoided
vyhnout se, vyhýbat se, vyvarovat se, předejít
awaited
awaited
očekávat, čekat
awakened
awakened
budit, budit se, probouzet se, probudit se, vzbudit, vzbudit se
awarded
awarded
odměnit, přidělit, udělit, přiřknout
babbled
babbled
blábolit, kecat, vyžvanit, žvanit, žvatlat
backed
backed
couvat, podporovat, zacouvat
bailed
bailed
setřást
balanced
balanced
balancovat, bilancovat, porovnávat, srovnávat, udržet rovnováhu, vyrovnat, vyrovnávat, vyvažovat, vyvážit
bamboozled
bamboozled
zmást
banned
banned
vypovědět, zakazovat, zakázat
banged
banged
bouchnout, udeřit
banished
banished
odstranit, vyhostit
bared
bared
holý
bargained
bargained
dohadovat, dohadovat se, smlouvat, vyjednávat, handrkovat se
batted
batted
pálkovat
battled
battled
bojovat, zápasit, zápolit
bawled
bawled
hulákat, křičet, rvát
beamed
beamed
transportovat paprskem
befriended
befriended
spřátelit
begged
begged
prosit, žebrat, žádat
behaved
behaved
chovat se, jednat, počínat si, zachovat se
belonged
belonged
patřit
bewildered
bewildered
poplést, zmást
blackened
blackened
načernit, začernit, zčernat, černat
blasted
blasted
napadnout, odstřelit pomocí trhaviny, vyhodit do vzduchu, zaútočit, zničit
blazed
blazed
hořet, planout
bleached
bleached
bělit, odbarvovat
blinded
blinded
oslepit, zaslepit, zaslepovat
blinked
blinked
blikat, mrkat, mrknout
blocked
blocked
blokovat
blossomed
blossomed
kvést, rozkvést
blotted
blotted
skvrna
blundered
blundered
přehmat
blushed
blushed
stydět se, začervenat se, zrudnout, zčervenat, červenat se
boasted
boasted
honosit, naparovat se, pochlubit se, pyšnit se
boiled
boiled
kypět, uvařit, vařit, vařit se, vyvařit, vyvářet, vřít
bolstered
bolstered
podpořit, zesílit, zvyšovat
bolted
bolted
sešroubovat, zašroubovat
bombed
bombed
bombardovat, zničit bombami
booked
booked
objednat, objednávat, předplatit si, rezervovat, rezervovat si, zaknihovat, zamluvit, zamluvit si, zaregistrovat
booted
booted
kopnout, obout, zavádět, zavést
bored
bored
nudit, otravovat, vrtat, vyvrtat, vyvrtávat
borrowed
borrowed
půjčit si, půjčovat si, vypůjčit si
bothered
bothered
obtěžovat, obtěžovat se, otravovat, sužovat, trápit, trápit se, vadit, zlobit
bounced
bounced
odrazit se, odrážet se, odskočit
bowed
bowed
naklonit, ohnout, ohýbat, poklonit, poklonit se, sehnout, sehnout se, sklonit, sklánět, smeknout, uklonit se
bowled
bowled
miska
boxed
boxed
boxovat
boycotted
boycotted
bojkotovat
branched
branched
větev
branded
branded
cejchovat, označit, označkovat, vypalovat značky, značkovat
breached
breached
prolomit
bruised
bruised
nadělat boule, pohmoždit, potlouci, rozdrtit, rozmělnit, udělat modřinu, zhmoždit
brushed
brushed
kartáčovat, vykartáčovat
bubbled
bubbled
bublat, klokotat
buckled
buckled
připnout
bullied
bullied
terorizovat, šikanovat
bumped
bumped
narazit, uhodit
bundled
bundled
nacpat, sbalit
buried
buried
pochovat, pohřbít, pohřbívat, zahrabat, zakopat
bustled
bustled
shon
buttoned
buttoned
knoflík
buzzed
buzzed
bzučet, hučet
cajoled
cajoled
klamat, přemluvit, ukecat, umluvit
calculated
calculated
kalkulovat, počítat, vypočítat, vypočítávat
called
called
jmenovat, navštívit, nazvat, nazývat, pojmenovat, povolat, předvolat, přivolat, svolat, telefonovat, volat, vyhlásit, vyvolávat, vyzvat, zavolat, zvolat, žádat
camped
camped
kempovat, tábořit, utábořit
campaigned
campaigned
vést kampaň, účastnit se válečného tažení
cared
cared
mít zájem, ošetřovat, pečovat, starat se
carried
carried
dopravit, dopravovat, nosit, nést, přenášet
carved
carved; carven
nakrájet, tesat, vyrýt, vytesat, vyřezat, vyřezávat, řezat, krájet
cashed
cashed
inkasovat, proplatit
caused
caused
přimět, působit, vyvolat, vést, způsobit
celebrated
celebrated
celebrovat, oslavit, oslavovat, slavit, sloužit mši, velebit
censured
censured
pokárání
chained
chained
připevnit řetězem
challenged
challenged
namítnout, napadnout, pochybovat, vybízet, vyzvat, vyzývat
changed
changed
měnit, měnit se, proměnit, proměňovat, přesedat, přesednout, přestoupit, přestupovat, rozměnit, střídat, vyměnit, změnit
charged
charged
nabíjet, nabít, obvinit, obžalovat, pověřit, požadovat, uvalit, vinit, zatížit, účtovat, účtovat k tíži, účtovat si
chased
chased
hnát, honit, pronásledovat, shánět, stíhat, štvát
chatted
chatted
hovořit, kecat, klábosit, pohovořit, popovídat, povídat, povídat si
chattered
chattered
breptat, tlachat, štěbetat, švitořit, žvanit, cvakat
cheated
cheated
fixlovat, ošidit, podvádět, podvést, švindlovat
checked
checked
kontrolovat, ověřit, ověřovat, prověřit, prověřovat, překontrolovat, přezkoušet, revidovat, zabránit, zadržet, zadržovat, zarazit, zkontrolovat, zrevidovat
cheered
cheered
fandit, potěšit, povzbudit
chewed
chewed
žvýkat
chilled
chilled
zchladit
choked
choked
dusit, dusit se, kuckat, přiškrtit, zaškrtit, škrtit
chopped
chopped
krájet, nasekat, rozsekat, sekat, tnout, useknout, štípat
chuckled
chuckled
usmívat se
circumscribed
circumscribed
ohraničit, omezit, vymezit
claimed
claimed
nárokovat si, požadovat, reklamovat, tvrdit, uplatňovat nárok, urgovat, vymáhat, vynutit si, vyžadovat, vyžádat, vyžádat si, žádat, žádat si
clarified
clarified
objasnit, očistit, pročistit, ujasnit, vyjasnit, vysvětlit, vyčistit, zjednodušit
clashed
clashed
kolidovat, třesknout, utkat se
cleaned
cleaned
očistit, uklidit, uklízet, vyčistit, čistit
cleansed
cleansed
opláchnout, očistit
cleared
cleared
očistit, proclít, proplatit, pročistit, smazat, ujasnit, vyjasnit, vynulovat, vyčistit, zúčtovat
clinched
clinched
sevřít
clipped
clipped
klip
closed
closed
uzavřít, zakončit, zavírat, zavřít
coached
coached
trénovat
coiled
coiled
kroutit, navíjet, stočit, stáčet, vinout, zkroutit
collated
collated
kolacionovat, porovnávat, shromáždit
collected
collected
sbírat, sebrat, shromáždit, soustředit, soustřeďovat, vybrat, vybírat
collided
collided
kolidovat, střetnout se
combined
combined
kombinovat, spojit, spojovat, zkombinovat
commanded
commanded
kontrolovat, nařídit, ovládat, poručit, přikázat, rozkazovat, rozkázat, velet, vynutit si
commenced
commenced
zahájit, započít, začít
commended
commended
chválit
commented
commented
komentovat, kritizovat
communicated
communicated
dorozumívat se, komunikovat, sdělit
compared
compared
porovnat, porovnávat, srovnat, srovnávat
competed
competed
konkurovat, soupeřit, soutěžit
complained
complained
reklamovat, stěžovat si
completed
completed
dodělat, dohotovit, dokončit, doplnit, kompletovat, končit, naplnit, skončit, splnit, ukončit, vyplnit, zakončit
complied
complied
dodržet, dostát, splnit, splňovat, vyhovět
comprehended
comprehended
chápat, obsahovat, pochopit, porozumět
concentrated
concentrated
soustředit, soustředit se
concerned
concerned
týkat se, zabývat se
concerted
concerted
koncert
concocted
concocted
osnovat, sestavit, smísit, vymyslet
conducted
conducted
dirigovat, organizovat, provozovat, provádět, vést, řídit
confessed
confessed
přiznat, přiznat se, přiznávat, zpovídat se, vyzpovídat
confided
confided
svěřit, svěřit se, svěřovat, svěřovat se
confirmed
confirmed
potvrdit, potvrzovat, ratifikovat, schválit, stvrdit, upevnit, utvrdit, utvrzovat, biřmovat
congregated
congregated
shromáždit
connected
connected
napojit, navazovat, spojit, spojovat
considered
considered
pokládat, posoudit, považovat, uvážit, brát ohled, uvažovat
consisted
consisted
spočívat, sestávat, sestávat se, skládat se
consoled
consoled
chlácholit, utěšit

pravidelná slovesa


Začít se studiem nepravidelných sloves:
Náhodná volba

pravidelná slovesa & Anglická nepravidelná slovesa