pravidelná slovesa
learniv.com  >  cs  >  Časování pravidelná slovesa

Časování pravidelná slovesa

accepted
accepted
akceptovat, přijmout, přijímat, uznávat
added
added
dodat, dodávat, doplnit, přibalit, přidat, přidávat, přilít, přimíchat, připlatit, připočíst, připočítat, připsat, přičíst, sečíst, sečítat, sčítat
admired
admired
obdivovat, obdivovat se
admitted
admitted
přijmout, připouštět, připustit, přiznat, přiznat si, přiznávat, uznat, vpustit
advised
advised
avizovat, doporučit, poradit, radit
afforded
afforded
dopřát, dopřát si, dovolit si, poskytnout, poskytovat
agreed
agreed
být v souladu, dohodnout, dohodnout se, domluvit, domluvit se, odsouhlasit, schválit, shodnout se, shodovat, souhlasit, vyhovovat
allowed
allowed
dopustit, dovolit, dovolovat, poskytnout, poskytovat, povolit, připouštět, připustit, smět, umožnit, zakalkulovat, započítat
amused
amused
bavit, pobavit, zabavit
analyzed
analyzed
analyzovat, rozebrat, rozebírat, zkoumat, provést
announced
announced
ohlásit, oznamovat, oznámit, prohlašovat, prohlásit
annoyed
annoyed
jít na nervy, nahněvat, obtěžovat, otravovat, rozhořčit, roztrpčit, soužit, sužovat, zlobit, znepokojovat
answered
answered
odpovídat, odpovědět, opětovat
appeared
appeared
dostavit se, jevit se, objevit se, objevovat se, připadat, ukazovat se, vyjít najevo, vypadat, zdát se, vyjít
applauded
applauded
aplaudovat, chválit, přizvukovat, tleskat
appreciated
appreciated
cenit si, docenit, hodnotit, ocenit, oceňovat, ohodnotit, shodnocovat se, uvědomit si, uvědomovat si, uznat, uznávat, vážit si, stoupnout, získat na hodnotě
approved
approved
odsouhlasit, osvědčit, potvrdit, schvalovat, schválit, souhlasit
argued
argued
argumentovat, debatovat, diskutovat, hádat se, polemizovat, tvrdit
arranged
arranged
dojednat, domluvit se, dát do pořádku, pořádat, sjednat, stanovit, umluvit, umísťovat, uspořádat, zarovnat, zařizovat, zařídit
arrested
arrested
zadržet, zatknout
arrived
arrived
dojet, dorazit, přicestovat, přicházet, přijet, přijít, přijíždět, přiletět, připlout
asked
asked
doptat se, dotazovat se, otázat se, očekávat, poprosit, požadovat, požádat, ptát se, tázat se, vybídnout, vyzvat, vyžadovat, zažádat, zeptat se, žádat
attached
attached
napojit, přilepit, přiložit, připevnit, připojit, upevnit
attacked
attacked
kritizovat, napadat, napadnout, přepadnout, zaútočit, útočit
attempted
attempted
pokoušet se, pokusit se, zkusit
attended
attended
docházet, navštěvovat, starat se o, účastnit se
attracted
attracted
přitahovat, přivábit, vábit
avoided
avoided
vyhnout se, vyhýbat se, vyvarovat se, předejít
backed
backed
couvat, podporovat, zacouvat
balanced
balanced
balancovat, bilancovat, porovnávat, srovnávat, udržet rovnováhu, vyrovnat, vyrovnávat, vyvažovat, vyvážit
banned
banned
vypovědět, zakazovat, zakázat
banged
banged
bouchnout, udeřit
bared
bared
holý
batted
batted
pálkovat
battled
battled
bojovat, zápasit, zápolit
beamed
beamed
transportovat paprskem
begged
begged
prosit, žebrat, žádat
behaved
behaved
chovat se, jednat, počínat si, zachovat se
belonged
belonged
patřit
bleached
bleached
bělit, odbarvovat
blinded
blinded
oslepit, zaslepit, zaslepovat
blinked
blinked
blikat, mrkat, mrknout
blotted
blotted
skvrna
blushed
blushed
stydět se, začervenat se, zrudnout, zčervenat, červenat se
boasted
boasted
honosit, naparovat se, pochlubit se, pyšnit se
boiled
boiled
kypět, uvařit, vařit, vařit se, vyvařit, vyvářet, vřít
bolted
bolted
sešroubovat, zašroubovat
bombed
bombed
bombardovat, zničit bombami
booked
booked
objednat, objednávat, předplatit si, rezervovat, rezervovat si, zaknihovat, zamluvit, zamluvit si, zaregistrovat
bored
bored
nudit, otravovat, vrtat, vyvrtat, vyvrtávat
borrowed
borrowed
půjčit si, půjčovat si, vypůjčit si
bounced
bounced
odrazit se, odrážet se, odskočit
bowed
bowed
naklonit, ohnout, ohýbat, poklonit, poklonit se, sehnout, sehnout se, sklonit, sklánět, smeknout, uklonit se
boxed
boxed
boxovat
branched
branched
větev
bruised
bruised
nadělat boule, pohmoždit, potlouci, rozdrtit, rozmělnit, udělat modřinu, zhmoždit
brushed
brushed
kartáčovat, vykartáčovat
bubbled
bubbled
bublat, klokotat
bumped
bumped
narazit, uhodit
buried
buried
pochovat, pohřbít, pohřbívat, zahrabat, zakopat
buzzed
buzzed
bzučet, hučet
calculated
calculated
kalkulovat, počítat, vypočítat, vypočítávat
called
called
jmenovat, navštívit, nazvat, nazývat, pojmenovat, povolat, předvolat, přivolat, svolat, telefonovat, volat, vyhlásit, vyvolávat, vyzvat, zavolat, zvolat, žádat
camped
camped
kempovat, tábořit, utábořit
cared
cared
mít zájem, ošetřovat, pečovat, starat se
carried
carried
dopravit, dopravovat, nosit, nést, přenášet
carved
carved; carven
nakrájet, tesat, vyrýt, vytesat, vyřezat, vyřezávat, řezat, krájet
caused
caused
přimět, působit, vyvolat, vést, způsobit
challenged
challenged
namítnout, napadnout, pochybovat, vybízet, vyzvat, vyzývat
changed
changed
měnit, měnit se, proměnit, proměňovat, přesedat, přesednout, přestoupit, přestupovat, rozměnit, střídat, vyměnit, změnit
charged
charged
nabíjet, nabít, obvinit, obžalovat, pověřit, požadovat, uvalit, vinit, zatížit, účtovat, účtovat k tíži, účtovat si
chased
chased
hnát, honit, pronásledovat, shánět, stíhat, štvát
cheated
cheated
fixlovat, ošidit, podvádět, podvést, švindlovat
checked
checked
kontrolovat, ověřit, ověřovat, prověřit, prověřovat, překontrolovat, přezkoušet, revidovat, zabránit, zadržet, zadržovat, zarazit, zkontrolovat, zrevidovat
cheered
cheered
fandit, potěšit, povzbudit
chewed
chewed
žvýkat
choked
choked
dusit, dusit se, kuckat, přiškrtit, zaškrtit, škrtit
chopped
chopped
krájet, nasekat, rozsekat, sekat, tnout, useknout, štípat
claimed
claimed
nárokovat si, požadovat, reklamovat, tvrdit, uplatňovat nárok, urgovat, vymáhat, vynutit si, vyžadovat, vyžádat, vyžádat si, žádat, žádat si
cleaned
cleaned
očistit, uklidit, uklízet, vyčistit, čistit
cleared
cleared
očistit, proclít, proplatit, pročistit, smazat, ujasnit, vyjasnit, vynulovat, vyčistit, zúčtovat
clipped
clipped
klip
closed
closed
uzavřít, zakončit, zavírat, zavřít
coached
coached
trénovat
coiled
coiled
kroutit, navíjet, stočit, stáčet, vinout, zkroutit
collected
collected
sbírat, sebrat, shromáždit, soustředit, soustřeďovat, vybrat, vybírat
commanded
commanded
kontrolovat, nařídit, ovládat, poručit, přikázat, rozkazovat, rozkázat, velet, vynutit si
communicated
communicated
dorozumívat se, komunikovat, sdělit
compared
compared
porovnat, porovnávat, srovnat, srovnávat
competed
competed
konkurovat, soupeřit, soutěžit
complained
complained
reklamovat, stěžovat si
completed
completed
dodělat, dohotovit, dokončit, doplnit, kompletovat, končit, naplnit, skončit, splnit, ukončit, vyplnit, zakončit
concentrated
concentrated
soustředit, soustředit se
concerned
concerned
týkat se, zabývat se
confessed
confessed
přiznat, přiznat se, přiznávat, zpovídat se, vyzpovídat
connected
connected
napojit, navazovat, spojit, spojovat
considered
considered
pokládat, posoudit, považovat, uvážit, brát ohled, uvažovat
consisted
consisted
spočívat, sestávat, sestávat se, skládat se
contained
contained
krotit, obsahovat, zkrotit
continued
continued
pokračovat, vytrvat
copied
copied
opisovat
corrected
corrected
opravit, opravovat
coughed
coughed
kašlat, zakašlat
counted
counted
napočítat, odpočítat, počítat, spočítat, považovat
covered
covered
hradit, obalit, pokrýt, pokrývat, přikrýt, přikrývat, ručit, skrýt, ujet, zaclonit, zahalit, zakrýt, zastřešit, zastřít, pracovat
cracked
cracked
praskat, prasknout, rozbít (vejce apod.), rozlousknout, rozluštit, vyřešit
crashed
crashed
havarovat, rozbit, srazit se, třesknout, zaburácet, narazit
crawled
crawled
lézt, plazit se, plížit se
crossed
crossed
křížit, pokřižovat, protnout, protínat, přejet, přejít, přejíždět, překřížit, přestoupit, přestupovat, přetínat, přeškrtat, přeškrtnout, zkřížit
crushed
crushed
rozdrtit, rozmačkat, rozmáčknout, rozmělnit, zamáčknout, zlikvidovat
cried
cried
brečet, křiknout, křičet, plakat, pokřikovat, volat, vykřiknout, vykřikovat, zaplakat, zvolat
cured
cured
hojit, léčit, uzdravit, vyléčit, vyléčit se
curled
curled
kučera
curved
curved
zakřivit
cycled
cycled
jet na kole, kroužit, obíhat
damaged
damaged
poškodit, zkazit, zničit
danced
danced
tancovat, tančit, zatancovat si, zatančit, zatančit si
decayed
decayed
hnít, kazit se, rozkládat se, tlít
deceived
deceived
klamat, oklamat, podvádět
decided
decided
rozhodnout, rozhodnout se, rozhodovat, rozhodovat se, usoudit, učinit rozhodnutí
decorated
decorated
dekorovat, ozdobit, vyzdobit, zdobit
delayed
delayed
zpoždění
delighted
delighted
rozkoš
delivered
delivered
dodat, dodávat, dopravovat, doručit, doručovat, odevzdat, pronést, rodit
depended
depended
být odkázán, být závislý, spolehnout se, spoléhat, záležet, záviset
described
described
charakterizovat, popisovat, popsat, vylíčit
deserted
deserted
opouštět, opustit, zanechat, dezertovat, zběhnout
deserved
deserved
být hoden, zasloužit si, zasluhovat
destroyed
destroyed
demolovat, ničit, zahubit, zbořit, zničit, zpustošit
detected
detected
detekovat, objevit, odhalit, zjistit
developed
developed
rozpracovat, rozvinout, rozvést, vyvinout, vyvinout se, vyvíjet, vyvíjet se, vyvolat, vyvolávat
disagreed
disagreed
neschvalovat, nesouhlasit, nejít k duhu, nesvědčit, neshodovat se
disappeared
disappeared
mizet, zmizet
disapproved
disapproved
neschválit
disarmed
disarmed
odzbrojit
discovered
discovered
objevit, objevovat, odhalit, odhalovat
disliked
disliked
mít nerad, nemít rád, nemít v oblibě
divided
divided
oddělit, rozdělit, rozdělovat, dělit, vydělit
doubled
doubled
dvojnásobek
doubted
doubted
pochybovat
drained
drained
odkapat, odtékat, odvodnit, odvodňovat, odvést, odčerpat, vyprázdnit, vypustit, vysoušet, vysát, vyčerpat
dripped
dripped
kapat
dropped
dropped
klesat, klesnout, polevit, spouštět, spustit, upustit, ustat, vynechávat, vysadit
drowned
drowned
topit, utopit
drummed
drummed
bubnovat
dried
dried
oschnout, osušit, schnout, sušit, uschnout, usušit, vyschnout, vysušit
dusted
dusted
oprášit, poprášit, utřít prach, zaprášit
educated
educated
vychovávat, vyškolit, vzdělat, vzdělávat
embarrassed
embarrassed
překážet, přivést do rozpaků, upadnout do rozpaků, uvést do finančních nesnází, uvést do rozpaků, vadit, zkomplikovat, znesnadnit, ztížit
employed
employed
použít, používat, užívat, využít, zaměstnat, zaměstnávat
emptied
emptied
vylít, vyprázdnit, vysypat
encouraged
encouraged
dodat kuráž, dodat odvahu, dodat sebedůvěru, podpořit, povzbudit, povzbuzovat, pozvednout, přesvědčit, udržovat
ended
ended
končit, skoncovat, skončit, ukončit, zakončit
enjoyed
enjoyed
líbit se, těšit se, užít si, užívat si, vychutnat si
entered
entered
přihlásit, vcházet, vejít, vložit, vstoupit, zapsat, přihlásit se
entertained
entertained
bavit, obveselit
escaped
escaped
ujít, unikat, uniknout, uprchnout
examined
examined
ohledat, ověřovat, prohlédnout, prohlížet, prověřovat, ptát se, vyzkoušet, vyšetřovat, zkoumat, zkoušet
excited
excited
dráždit, excitovat, podnítit, podněcovat, podráždit, rozčilit, vyburcovat, vyvolat, vzrušit
excused
excused
omlouvat, omluvit, ospravedlnit, prominout
exercised
exercised
cvičit, cvičit se, nacvičit, používat, procvičit, procvičovat, provádět, uplatňovat, užívat, vycvičit, uplatnit
existed
existed
existovat
expanded
expanded
expandovat, rozkládat se, rozpínat se, roztahovat se, roztáhnout, rozvinout, rozvinout se, rozvést, rozšířit, rozšířit se
expected
expected
očekávat
explained
explained
vykládat, vyložit, vysvětlit, vysvětlovat
exploded
exploded
explodovat, neudržet se, oddělit, rozložit, vybuchnout, vyletět
extended
extended
natáhnout, prodloužit, protáhnout, roztáhnout, rozšiřovat, rozšířit, vytáhnout, zvětšit, sahat
faced
faced
hledět, obkládat, obložit, pohlédnout, čelit
faded
faded
blednout, chřadnout, doznívat, mizet, odkvést, uvadat, uvadnout, vadnout, vyblednout, vymizet, zaniknout, zmizet, ztratit se, ztrácet barvu, ztrácet se, zvadnout, zvolna mizet
failed
failed
nedostávat se, nemít úspěch, nepodařit se, nepovést se, neuspět, propadnout, selhat, zklamat, ztroskotat, ztroskotávat
fancied
fancied
být přitahován, oblíbit si, představit si, představovat si, chtít
fastened
fastened
zapnout, zapínat
feared
feared
bát se, litovat, mít strach, obávat se
fenced
fenced
ohradit, oplotit, šermovat
fetched
fetched
donášet, donést, dopravit, přinést, přivést, vynést, dojít, dojít si
filed
filed
brousit, evidovat, pilovat
filled
filled
nalít, naplnit, naplňovat, nasytit, obsadit, obsazovat, plnit, sytit, vyplnit
filmed
filmed
filmovat
fired
fired
podpálit, roznítit, rozohnit, rozpálit, střílet, topit, vypálit, vystřelit, zapálit
fixed
fixed
fixovat, opravit, osadit, připevnit, spravit, stanovit, upevnit, upravit, upírat, upřít, určit, ustanovit, zařizovat, zařídit
flapped
flapped
patka
flashed
flashed
blikat
floated
floated
fluktuovat, plavat, plavit, plout, vznášet se, zaplavit
flooded
flooded
rozvodnit, rozvodnit se, zaplavit, zatopit, zatopovat
flowed
flowed
plynout, téci, téct
flowered
flowered
kvést
folded
folded
krachnout, ovinout, přehýbat, překládat, skládat, složit, zabalit
followed
followed
chápat, následovat, sledovat, stopovat, vyplývat
fooled
fooled
balamutit, bláznit, namlouvat si, oklamat
forced
forced
donucovat, donutit, nutit, přimět, přinutit, urychlit, uspíšit, vnucovat, vnutit, vynutit, vypáčit, vyrazit, dohnat
formed
formed
formovat, organizovat, tvarovat, tvořit, utvořit, uzpůsobit, vytvořit
founded
founded
nalezeno
framed
framed
formulovat, koncipovat, orámovat, zarámovat, zkonstruovat, obvinit
frightened
frightened
polekat, vyděsit, vylekat, vystrašit, zděsit
fried
fried
smažit, usmažit
gathered
gathered
nabrat, sbírat, sebrat, shromáždit se
gazed
gazed
zevlovat, dívat se, hledět, pohlédnout, upřeně se dívat, zírat
glowed
glowed
planout, svítit, vyzařovat, zářit, žhnout, hořet
glued
glued
lepidlo
grabbed
grabbed
chytnout, popadnout, shrábnout, uchopit, uchvátit, chňapnout, hrábnout

pravidelná slovesa


Začít se studiem nepravidelných sloves:
Náhodná volba

pravidelná slovesa & Anglická nepravidelná slovesa