Learniv
Learniv
▷ Časování pravidelná slovesa | Learniv.com
learniv.com  >  cs  >  Časování pravidelná slovesa

Časování pravidelná slovesa

abolished
abolished
anulovat, odstranit, zrušit
aborted
aborted
odvolat, potratit, přerušit, vyvolat potrat, zrušit
abounded
abounded
hojně se vyskytovat, oplývat, překypovat, přetékat
abridged
abridged
zbavit, zestručnit, zkrátit
absconded
absconded
uniknout, uprchnout
absorbed
absorbed
absorbovat, nasát, pohlcovat, pohltit, vstřebat, vstřebávat, zaměstnat
abstained
abstained
abstinovat, zdržovat se
abused
abused
nadávat, spílat, týrat, zneužit, zneužívat
accelerated
accelerated
akcelerovat, urychlit, urychlovat, uspíšit, zrychlit, zrychlovat
accepted
accepted
akceptovat, přijmout, přijímat, uznávat
acclaimed
acclaimed
pozdravovat, provolávat
acclimated
acclimated
aklimatizovat
accommodated
accommodated
přizpůsobit, ubytovat, urovnat, vypomoci
accompanied
accompanied
doprovodit, doprovázet, provázet
accomplished
accomplished
dokončit, dokázat, dosáhnout, dovršit, provést, splnit, uskutečnit, uskutečňovat, vykonat
accorded
accorded
poskytnout
accosted
accosted
obtěžovat, oslovit, přistoupit k
accounted
accounted
vyúčtovat, zúčtovat, účtovat
accredited
accredited
akreditovat, potvrdit, připisovat
accumulated
accumulated
akumulovat, kupit, nahromadit, nahromadit se, nashromáždit
accused
accused
nařknout, obvinit, obžalovat, osočit, vinit
accustomed
accustomed
zvyknout
ached
ached
bolet, pociťovat bolest, toužit
achieved
achieved
docílit, dokončit, dokázat, dosahovat, dosáhnout
acidified
acidified
okyselit, okyselovat
acknowledged
acknowledged
kvitovat, potvrdit, přiznat, uznat, uznávat, vzít na vědomí
acquainted
acquainted
informovat, obeznámit, seznámit
acquiesced
acquiesced
smířit se, strpět
acquired
acquired
dosáhnout, nabýt, osvojit si, získat, získávat
acquitted
acquitted
osvobodit, zprostit, zprostit viny
acted
acted
hrát, jednat, postupovat, počínat si, působit, sehrát, zahrát, činit, chovat se
activated
activated
aktivovat, rozhýbat, uvést do provozu
adapted
adapted
adaptovat, přizpůsobit, přizpůsobovat, upravit
added
added
dodat, dodávat, doplnit, přibalit, přidat, přidávat, přilít, přimíchat, připlatit, připočíst, připočítat, připsat, přičíst, sečíst, sečítat, sčítat
addressed
addressed
adresovat, oslovit
adhered
adhered
dodržovat, lnout
adjoined
adjoined
sousedit
adjourned
adjourned
odložit, odročit, odročit se, přerušit, odebrat se
adjudicated
adjudicated
posuzovat, přisoudit
adjusted
adjusted
nastavovat, přizpůsobit, seřizovat, seřídit, upravit
administered
administered
podať, poskytnout, přispívat, spravovat, vykonávat, vést
administrated
administrated
spravovat, vykonávat, vést
admired
admired
obdivovat, obdivovat se
admitted
admitted
přijmout, připouštět, připustit, přiznat, přiznat si, přiznávat, uznat, vpustit
admonished
admonished
napomenout, pokárat, upozornit, varovat
adopted
adopted
adoptovat, osvojit si, přijmout za vlastní, převzít
adored
adored
mít strašně rád, uctívat, zbožňovat
adorned
adorned
být ozdobou, ozdobit, zdobit se, zkrášlit
adulated
adulated
pochlebovat
advanced
advanced
dát zálohu, dělat pokroky, navrhovat, platit předem, podporovat, pokročit, postupovat, postupovat vpřed, prosazovat, zálohovat
advertised
advertised
inzerovat, propagovat
advised
advised
avizovat, doporučit, poradit, radit
affected
affected
afektovat, dojmout, dojímat, ovlivnit, ovlivňovat, postihnout, předstírat, působit, zachvátit, zasáhnout
affirmed
affirmed
potvrdit, prohlásit, stvrdit, tvrdit
affixed
affixed
přilepit, připojit
afforded
afforded
dopřát, dopřát si, dovolit si, poskytnout, poskytovat
affronted
affronted
napadnout, veřejně urazit
aggravated
aggravated
dopálit, naštvat, rozčilit, rozčilovat, zhoršit, ztížit, zvýšit
agitated
agitated
agitovat, pobouřit, prodiskutovat, rozrušit, třepat
agreed
agreed
být v souladu, dohodnout, dohodnout se, domluvit, domluvit se, odsouhlasit, schválit, shodnout se, shodovat, souhlasit, vyhovovat
aided
aided
pomoci, pomoct, pomáhat
ailed
ailed
bolet, churavět, trápit
aimed
aimed
mířit, usilovat, zacílit, zaměřit
alarmed
alarmed
alarmovat
alienated
alienated
odcizit, odcizit si, zcizit
aligned
aligned
postavit do řady, seřadit, uspořádat, vyrovnat, zarovnat, zarovnávat
alleged
alleged
prohlásit, tvrdit
alleviated
alleviated
tišit, ulevit, utišit, zlehčit, zmírnit
allocated
allocated
přidělit, rozdělit, umístit
allotted
allotted
přidělit, rozdělit, udělit
allowed
allowed
dopustit, dovolit, dovolovat, poskytnout, poskytovat, povolit, připouštět, připustit, smět, umožnit, zakalkulovat, započítat
alluded
alluded
dělat narážky, zmínit se
allured
allured
lákat, přilákat, vábit
altered
altered
modifikovat, měnit, obměnit, pozměnit, proměnit, proměňovat, upravit, změnit
alternated
alternated
vystřídat
amalgamated
amalgamated
fúzovat, slučovat, spojovat
amassed
amassed
nahromadit, nakupit, nashromáždit, shromáždit
amazed
amazed
ohromit, udivit
ambushed
ambushed
přepadnout
amended
amended
doplnit, opravit
amounted
amounted
obnášet, činit
amplified
amplified
zesilovat, zesílit, zvětšit
amputated
amputated
amputovat
amused
amused
bavit, pobavit, zabavit
analyzed
analyzed
analyzovat, rozebrat, rozebírat, zkoumat, provést
anchored
anchored
kotvit, připoutat, ukotvit, upevnit, zakotvit, podržet, ujistit
angered
angered
nahněvat, rozzlobit
annexed
annexed
anektovat, obsadit, připojit
annihilated
annihilated
vyhladit, zničit
announced
announced
ohlásit, oznamovat, oznámit, prohlašovat, prohlásit
annoyed
annoyed
jít na nervy, nahněvat, obtěžovat, otravovat, rozhořčit, roztrpčit, soužit, sužovat, zlobit, znepokojovat
annulled
annulled
anulovat, zrušit
anointed
anointed
obřadně pomazat, pomazat, posvětit
answered
answered
odpovídat, odpovědět, opětovat
antagonized
antagonized
odporovat, oponovat, vyprovokovat
anticipated
anticipated
anticipovat, očekávat, předejít, předvídat
apologized
apologized
obhajovat, omlouvat, omlouvat se, omluvit se
appealed
appealed
apelovat, apelovat na, obrátit se na, odvolat, odvolat se, odvolávat
appeared
appeared
dostavit se, jevit se, objevit se, objevovat se, připadat, ukazovat se, vyjít najevo, vypadat, zdát se, vyjít
appeased
appeased
chlácholit, uchlácholit, uklidnit
applauded
applauded
aplaudovat, chválit, přizvukovat, tleskat
applied
applied
aplikovat, nanášet, nanést, obrátit se na, použít, používat, ucházet se, uplatnit, upotřebit, vztahovat se
appointed
appointed
jmenovat, pojmenovat, sjednat, stanovit, určit, ustanovit, vybavit, vyjmenovat, zařídit
appraised
appraised
ocenit, odhadnout, zhodnotit
appreciated
appreciated
cenit si, docenit, hodnotit, ocenit, oceňovat, ohodnotit, shodnocovat se, uvědomit si, uvědomovat si, uznat, uznávat, vážit si, stoupnout, získat na hodnotě
apprehended
apprehended
dopadnout, pochopit, rozumět, tušit, zatknout
apprised
apprised
oznámit
approached
approached
blížit se, obrátit se na, přiblížit, přiblížit se k, přikročit, přistoupit, přistupovat, aproximovat
appropriated
appropriated
přivlastnit
approved
approved
odsouhlasit, osvědčit, potvrdit, schvalovat, schválit, souhlasit
approximated
approximated
přibližný
arbitrated
arbitrated
rozhodnout, rozsoudit, rozsuzovat
argued
argued
argumentovat, debatovat, diskutovat, hádat se, polemizovat, tvrdit
aroused
aroused
rozdráždit, vyburcovat, vyvolat, vyvolávat, vzbouzet, vzbudit, vzbuzovat, vzrušit
arranged
arranged
dojednat, domluvit se, dát do pořádku, pořádat, sjednat, stanovit, umluvit, umísťovat, uspořádat, zarovnat, zařizovat, zařídit
arrested
arrested
zadržet, zatknout
arrived
arrived
dojet, dorazit, přicestovat, přicházet, přijet, přijít, přijíždět, přiletět, připlout
articulated
articulated
artikulovat, vyjádřit
ascended
ascended
stoupat, vystoupat
ascertained
ascertained
zjistit, zjišťovat
asked
asked
doptat se, dotazovat se, otázat se, očekávat, poprosit, požadovat, požádat, ptát se, tázat se, vybídnout, vyzvat, vyžadovat, zažádat, zeptat se, žádat
aspired
aspired
aspirovat, usilovat
assailed
assailed
přepadat, přepadnout
assassinated
assassinated
zavraždit, úkladně zavraždit
assaulted
assaulted
přepadnout, zaútočit, útočit
assembled
assembled
montovat, sestavit, sestavovat, shromáždit se
assented
assented
schválit, souhlasit
asserted
asserted
prohlašovat, prosazovat, tvrdit, uplatňovat
assessed
assessed
ocenit, odhadnout, ohodnotit, posoudit, stanovit, vyměřit, zhodnotit
assigned
assigned
přidělit, přiřadit, přiřknout, stanovit, určit, ustanovit, vymezit
assimilated
assimilated
přizpůsobit
assisted
assisted
asistovat, napomáhat, pomoci, pomoct, pomáhat, přispět
associated
associated
asociovat, přičlenit, sdružovat, stýkat se
assorted
assorted
roztřídit, sestavovat, uspořádat
assumed
assumed
domnívat se, mít za to, osvojit si, předpokládat, převzít, usuzovat, zaujmout, zmocnit se
assured
assured
pojistit, ujistit, uklidnit, zabezpečit, zajistit, zaručit
astonished
astonished
ohromit, překvapit, udivit
astounded
astounded
ohromit
atoned
atoned
odčinit, usmířit
attached
attached
napojit, přilepit, přiložit, připevnit, připojit, upevnit
attacked
attacked
kritizovat, napadat, napadnout, přepadnout, zaútočit, útočit
attained
attained
docílit, dosáhnout, nabýt
attempted
attempted
pokoušet se, pokusit se, zkusit
attended
attended
docházet, navštěvovat, starat se o, účastnit se
attested
attested
nasvědčovat, osvědčit
attracted
attracted
přitahovat, přivábit, vábit
attributed
attributed
přičíst
auctioned
auctioned
dražit, vydražit
audited
audited
kontrolovat, přezkoušet
augmented
augmented
rozmnožit, rozšířit, zvětšit
authorized
authorized
autorizovat, oprávnit, schválit, zmocnit
avenged
avenged
pomstít
averaged
averaged
vypočítat průměr, zjistit průměr, zprůměrovat
averted
averted
odvrátit, zabránit, zamezit
avoided
avoided
vyhnout se, vyhýbat se, vyvarovat se, předejít
awaited
awaited
očekávat, čekat
awakened
awakened
budit, budit se, probouzet se, probudit se, vzbudit, vzbudit se
awarded
awarded
odměnit, přidělit, udělit, přiřknout
axed
axed
osekat
babbled
babbled
blábolit, kecat, vyžvanit, žvanit, žvatlat
backed
backed
couvat, podporovat, zacouvat
bailed
bailed
setřást
balanced
balanced
balancovat, bilancovat, porovnávat, srovnávat, udržet rovnováhu, vyrovnat, vyrovnávat, vyvažovat, vyvážit
bamboozled
bamboozled
zmást
banned
banned
vypovědět, zakazovat, zakázat
banged
banged
bouchnout, udeřit
banished
banished
odstranit, vyhostit
barred
barred
nemoci vystát, nemít rád, nesnášet, zatarasit cestu
barbecued
barbecued
grilování
bared
bared
holý
bargained
bargained
dohadovat, dohadovat se, smlouvat, vyjednávat, handrkovat se
barked
barked
loupat kůru, štěkat, štěknout
bartered
bartered
handlovat, směňovat v naturáliích, vyměnit
bashed
bashed
praštit, udeřit, uhodit
basted
basted
bušit, sešít volnými stehy, zalít před vařením
batted
batted
pálkovat
battered
battered
otlouct, potlouct, tlouci, týrat, třískat, kritizovat, napadnout
battled
battled
bojovat, zápasit, zápolit
bawled
bawled
hulákat, křičet, rvát
beached
beached
vytáhnout loď na pobřeží
beamed
beamed
transportovat paprskem
beautified
beautified
zkrášlit
beckoned
beckoned
dát znamení, lákat, pokynout
befriended
befriended
spřátelit
begged
begged
prosit, žebrat, žádat
beguiled
beguiled
nalákat, oklamat, očarovat, svést
behaved
behaved
chovat se, jednat, počínat si, zachovat se
belched
belched
krkat, říhat, říhnout
believed
believed
domnívat se, důvěřovat, myslet, myslit, mít dojem, uvěřit, věřit
belittled
belittled
bagatelizovat, podceňovat, zmenšovat
bellowed
bellowed
dunět, křičet, zařvat
belonged
belonged
patřit
belted
belted
pás
bemoaned
bemoaned
naříkat
benefited
benefited
prospívat, prospět
berated
berated
nadávat
besieged
besieged
obléhat, obtěžovat
bestowed
bestowed
položit, poskytovat, propůjčit, udělit, uložit, umístit, věnovat
betrayed
betrayed
oklamat, prozradit, zradit
bettered
bettered
zdokonalit, zlepšit

pravidelná slovesa


Začít se studiem nepravidelných sloves:
Náhodná volba

pravidelná slovesa & Anglická nepravidelná slovesa