Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso DRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  drive


Minulý čas pro nepravidelné sloveso drive

A1 Překlad: dohnat, hnát, honit, jet, jezdit, nutit, odvést, pohánět, prorazit, provrtat, svézt, vozit, vyvrtat, vézt, zarazit, zavézt, zašroubovat, řídit

Infinitiv

drive

[draɪv]

Minulý čas

drove

drave *

[drəʊv]
[dræv]

Příčestí minulé

driven

[ˈdrɪvn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

bedrove

bedriven

overdrove
overdrave

overdriven

test-drove
test-drave

test-driven


Časování nepravidelného slovesa [drive]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
drive 
you
drive 
he/she/it
drives 
we
drive 
you
drive 
they
drive 

Přítomný čas průběhový

I
am driving 
you
are driving 
he/she/it
is driving 
we
are driving 
you
are driving 
they
are driving 

Minulý čas

I
drove 
you
drove 
he/she/it
drove 
we
drove 
you
drove 
they
drove 

Minulý čas průběhový

I
was driving 
you
were driving 
he/she/it
was driving 
we
were driving 
you
were driving 
they
were driving 

Předpřítomný čas

I
have driven 
you
have driven 
he/she/it
has driven 
we
have driven 
you
have driven 
they
have driven 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been driving 
you
have been driving 
he/she/it
has been driving 
we
have been driving 
you
have been driving 
they
have been driving 

Předminulý čas

I
had driven 
you
had driven 
he/she/it
had driven 
we
had driven 
you
had driven 
they
had driven 

Předminulý čas průběhový

I
had been driving 
you
had been driving 
he/she/it
had been driving 
we
had been driving 
you
had been driving 
they
had been driving 

Budoucí čas

I
will drive 
you
will drive 
he/she/it
will drive 
we
will drive 
you
will drive 
they
will drive 

Budoucí čas průběhový

I
will be driving 
you
will be driving 
he/she/it
will be driving 
we
will be driving 
you
will be driving 
they
will be driving 

Předbudoucí čas

I
will have driven 
you
will have driven 
he/she/it
will have driven 
we
will have driven 
you
will have driven 
they
will have driven 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been driving 
you
will have been driving 
he/she/it
will have been driving 
we
will have been driving 
you
will have been driving 
they
will have been driving 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [drive]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would drive 
you
would drive 
he/she/it
would drive 
we
would drive 
you
would drive 
they
would drive 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be driving 
you
would be driving 
he/she/it
would be driving 
we
would be driving 
you
would be driving 
they
would be driving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have driven 
you
would have driven 
he/she/it
would have driven 
we
would have driven 
you
would have driven 
they
would have driven 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been driving 
you
would have been driving 
he/she/it
would have been driving 
we
would have been driving 
you
would have been driving 
they
would have been driving 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [drive]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
drive 
you
drive 
he/she/it
drive 
we
drive 
you
drive 
they
drive 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
drove 
you
drove 
he/she/it
drove 
we
drove 
you
drove 
they
drove 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had driven 
you
had driven 
he/she/it
had driven 
we
had driven 
you
had driven 
they
had driven 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [drive]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
drive 
you
Let´s drive 
he/she/it
drive 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [drive]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
driving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
driven 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [drive]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

drive along

drive at

drive away

drive back

drive home

drive in

drive off

drive on

drive out

drive over

drive upNepravidelná slovesa