Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FEEL | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  feel


Minulý čas pro nepravidelné sloveso feel

A1 Překlad: cítit, cítit se, hmatat, mít pocit, pociťovat, pocítit, připadat si, tušit, vnímat, vycítit, vytušit, zkusit

Infinitiv

feel

[fi:l]

Minulý čas

felt

[felt]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

forefelt

forefelt


Časování nepravidelného slovesa [feel]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feels 
we
feel 
you
feel 
they
feel 

Přítomný čas průběhový

I
am feeling 
you
are feeling 
he/she/it
is feeling 
we
are feeling 
you
are feeling 
they
are feeling 

Minulý čas

I
felt 
you
felt 
he/she/it
felt 
we
felt 
you
felt 
they
felt 

Minulý čas průběhový

I
was feeling 
you
were feeling 
he/she/it
was feeling 
we
were feeling 
you
were feeling 
they
were feeling 

Předpřítomný čas

I
have felt 
you
have felt 
he/she/it
has felt 
we
have felt 
you
have felt 
they
have felt 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been feeling 
you
have been feeling 
he/she/it
has been feeling 
we
have been feeling 
you
have been feeling 
they
have been feeling 

Předminulý čas

I
had felt 
you
had felt 
he/she/it
had felt 
we
had felt 
you
had felt 
they
had felt 

Předminulý čas průběhový

I
had been feeling 
you
had been feeling 
he/she/it
had been feeling 
we
had been feeling 
you
had been feeling 
they
had been feeling 

Budoucí čas

I
will feel 
you
will feel 
he/she/it
will feel 
we
will feel 
you
will feel 
they
will feel 

Budoucí čas průběhový

I
will be feeling 
you
will be feeling 
he/she/it
will be feeling 
we
will be feeling 
you
will be feeling 
they
will be feeling 

Předbudoucí čas

I
will have felt 
you
will have felt 
he/she/it
will have felt 
we
will have felt 
you
will have felt 
they
will have felt 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been feeling 
you
will have been feeling 
he/she/it
will have been feeling 
we
will have been feeling 
you
will have been feeling 
they
will have been feeling 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [feel]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would feel 
you
would feel 
he/she/it
would feel 
we
would feel 
you
would feel 
they
would feel 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be feeling 
you
would be feeling 
he/she/it
would be feeling 
we
would be feeling 
you
would be feeling 
they
would be feeling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have felt 
you
would have felt 
he/she/it
would have felt 
we
would have felt 
you
would have felt 
they
would have felt 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been feeling 
you
would have been feeling 
he/she/it
would have been feeling 
we
would have been feeling 
you
would have been feeling 
they
would have been feeling 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [feel]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feel 
we
feel 
you
feel 
they
feel 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
felt 
you
felt 
he/she/it
felt 
we
felt 
you
felt 
they
felt 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had felt 
you
had felt 
he/she/it
had felt 
we
had felt 
you
had felt 
they
had felt 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [feel]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
feel 
you
Let´s feel 
he/she/it
feel 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [feel]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
feeling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
felt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [feel]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

feel about

feel around

feel for

feel out

feel up

feel up to

fall behind

fall down

fall for

fall in

fall in with

fall off

fall on

fall out

fall over

fall through

fall to

fall uponNepravidelná slovesa