Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso HEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  hear


Minulý čas pro nepravidelné sloveso hear

A1 Překlad: naslouchat, poslouchat, slyšet, uslyšet, vyslechnout, zaslechnout

Infinitiv

hear

[hɪə]

Minulý čas

heard

[hɜːd]

Příčestí minulé

heard

[hɜːd]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

overhear

[ˌəʊvəˈhɪə]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

beheard

beheard

foreheard

foreheard

misheard

misheard

outheard

outheard

reheard

reheard

unheard

unheard


Časování nepravidelného slovesa [hear]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
hear 
you
hear 
he/she/it
hears 
we
hear 
you
hear 
they
hear 

Přítomný čas průběhový

I
am hearing 
you
are hearing 
he/she/it
is hearing 
we
are hearing 
you
are hearing 
they
are hearing 

Minulý čas

I
heard 
you
heard 
he/she/it
heard 
we
heard 
you
heard 
they
heard 

Minulý čas průběhový

I
was hearing 
you
were hearing 
he/she/it
was hearing 
we
were hearing 
you
were hearing 
they
were hearing 

Předpřítomný čas

I
have heard 
you
have heard 
he/she/it
has heard 
we
have heard 
you
have heard 
they
have heard 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been hearing 
you
have been hearing 
he/she/it
has been hearing 
we
have been hearing 
you
have been hearing 
they
have been hearing 

Předminulý čas

I
had heard 
you
had heard 
he/she/it
had heard 
we
had heard 
you
had heard 
they
had heard 

Předminulý čas průběhový

I
had been hearing 
you
had been hearing 
he/she/it
had been hearing 
we
had been hearing 
you
had been hearing 
they
had been hearing 

Budoucí čas

I
will hear 
you
will hear 
he/she/it
will hear 
we
will hear 
you
will hear 
they
will hear 

Budoucí čas průběhový

I
will be hearing 
you
will be hearing 
he/she/it
will be hearing 
we
will be hearing 
you
will be hearing 
they
will be hearing 

Předbudoucí čas

I
will have heard 
you
will have heard 
he/she/it
will have heard 
we
will have heard 
you
will have heard 
they
will have heard 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been hearing 
you
will have been hearing 
he/she/it
will have been hearing 
we
will have been hearing 
you
will have been hearing 
they
will have been hearing 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hear]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would hear 
you
would hear 
he/she/it
would hear 
we
would hear 
you
would hear 
they
would hear 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be hearing 
you
would be hearing 
he/she/it
would be hearing 
we
would be hearing 
you
would be hearing 
they
would be hearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have heard 
you
would have heard 
he/she/it
would have heard 
we
would have heard 
you
would have heard 
they
would have heard 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hearing 
you
would have been hearing 
he/she/it
would have been hearing 
we
would have been hearing 
you
would have been hearing 
they
would have been hearing 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hear]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
hear 
you
hear 
he/she/it
hear 
we
hear 
you
hear 
they
hear 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
heard 
you
heard 
he/she/it
heard 
we
heard 
you
heard 
they
heard 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had heard 
you
had heard 
he/she/it
had heard 
we
had heard 
you
had heard 
they
had heard 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [hear]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
hear 
you
Let´s hear 
he/she/it
hear 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [hear]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
hearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
heard 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [hear]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

hear outNepravidelná slovesa