Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso HOLD | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  hold


Minulý čas pro nepravidelné sloveso hold

A2 Překlad: domnívat se, držet, mít kapacitu, obsahovat, podržet, pořádat, uchovávat, udržet, udržovat, vytrvat, zadržet, zadržovat

Infinitiv

hold

[həʊld]

Minulý čas

held

[held]

Příčestí minulé

held

holden *

[held]
[həʊldn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

behold

[bɪˈhəʊld]

beheld

[bɪˈheld]

beheld
beholden

[bɪˈheld]
[bɪhəʊldn]

withhold

[wɪðˈhəʊld]

withheld

[wɪðˈheld]

withheld
withholden

[wɪðˈheld]
[wɪðˈhəʊlpn]

uphold

[ˌʌpˈhəʊld]

upheld

[ˌʌpˈheld]

upheld
upholden

[ˌʌpˈheld]
[ˌʌpˈhəʊlpn]

inhold

[ɪnˈhəʊld]

inheld

[ɪnˈheld]

inheld
inholden

[ɪnˈheld]
[ɪnhəʊldn]

misheld

misheld
misholden


Časování nepravidelného slovesa [hold]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
hold 
you
hold 
he/she/it
holds 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Přítomný čas průběhový

I
am holding 
you
are holding 
he/she/it
is holding 
we
are holding 
you
are holding 
they
are holding 

Minulý čas

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Minulý čas průběhový

I
was holding 
you
were holding 
he/she/it
was holding 
we
were holding 
you
were holding 
they
were holding 

Předpřítomný čas

I
have held 
you
have held 
he/she/it
has held 
we
have held 
you
have held 
they
have held 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been holding 
you
have been holding 
he/she/it
has been holding 
we
have been holding 
you
have been holding 
they
have been holding 

Předminulý čas

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Předminulý čas průběhový

I
had been holding 
you
had been holding 
he/she/it
had been holding 
we
had been holding 
you
had been holding 
they
had been holding 

Budoucí čas

I
will hold 
you
will hold 
he/she/it
will hold 
we
will hold 
you
will hold 
they
will hold 

Budoucí čas průběhový

I
will be holding 
you
will be holding 
he/she/it
will be holding 
we
will be holding 
you
will be holding 
they
will be holding 

Předbudoucí čas

I
will have held 
you
will have held 
he/she/it
will have held 
we
will have held 
you
will have held 
they
will have held 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been holding 
you
will have been holding 
he/she/it
will have been holding 
we
will have been holding 
you
will have been holding 
they
will have been holding 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hold]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would hold 
you
would hold 
he/she/it
would hold 
we
would hold 
you
would hold 
they
would hold 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be holding 
you
would be holding 
he/she/it
would be holding 
we
would be holding 
you
would be holding 
they
would be holding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have held 
you
would have held 
he/she/it
would have held 
we
would have held 
you
would have held 
they
would have held 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been holding 
you
would have been holding 
he/she/it
would have been holding 
we
would have been holding 
you
would have been holding 
they
would have been holding 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hold]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
hold 
you
hold 
he/she/it
hold 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [hold]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
hold 
you
Let´s hold 
he/she/it
hold 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [hold]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
holding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
held 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [hold]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

hold against

hold back

hold down

hold forth

hold in

hold off

hold on

hold on to

hold out

hold out on

hold over

hold to

hold together

hold under

hold up

hold withNepravidelná slovesa