Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso KEEP | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  keep


Minulý čas pro nepravidelné sloveso keep

A2 Překlad: chovat, chránit, dodržovat, držet, hlídat, pečovat, ponechat, ponechat si, provozovat, střežit, uchovat, udržet, udržovat, uschovat, vydržet, zachovat, zachovávat, zadržet

Infinitiv

keep

[kiːp]

Minulý čas

kept

[kept]






Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

miskept

miskept

overkept

overkept

underkept

underkept


Časování nepravidelného slovesa [keep]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keeps 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

Přítomný čas průběhový

I
am keeping 
you
are keeping 
he/she/it
is keeping 
we
are keeping 
you
are keeping 
they
are keeping 

Minulý čas

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

Minulý čas průběhový

I
was keeping 
you
were keeping 
he/she/it
was keeping 
we
were keeping 
you
were keeping 
they
were keeping 

Předpřítomný čas

I
have kept 
you
have kept 
he/she/it
has kept 
we
have kept 
you
have kept 
they
have kept 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been keeping 
you
have been keeping 
he/she/it
has been keeping 
we
have been keeping 
you
have been keeping 
they
have been keeping 

Předminulý čas

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Předminulý čas průběhový

I
had been keeping 
you
had been keeping 
he/she/it
had been keeping 
we
had been keeping 
you
had been keeping 
they
had been keeping 

Budoucí čas

I
will keep 
you
will keep 
he/she/it
will keep 
we
will keep 
you
will keep 
they
will keep 

Budoucí čas průběhový

I
will be keeping 
you
will be keeping 
he/she/it
will be keeping 
we
will be keeping 
you
will be keeping 
they
will be keeping 

Předbudoucí čas

I
will have kept 
you
will have kept 
he/she/it
will have kept 
we
will have kept 
you
will have kept 
they
will have kept 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been keeping 
you
will have been keeping 
he/she/it
will have been keeping 
we
will have been keeping 
you
will have been keeping 
they
will have been keeping 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [keep]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would keep 
you
would keep 
he/she/it
would keep 
we
would keep 
you
would keep 
they
would keep 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be keeping 
you
would be keeping 
he/she/it
would be keeping 
we
would be keeping 
you
would be keeping 
they
would be keeping 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have kept 
you
would have kept 
he/she/it
would have kept 
we
would have kept 
you
would have kept 
they
would have kept 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been keeping 
you
would have been keeping 
he/she/it
would have been keeping 
we
would have been keeping 
you
would have been keeping 
they
would have been keeping 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [keep]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keep 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [keep]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
keep 
you
Let´s keep 
he/she/it
keep 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [keep]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
keeping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
kept 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [keep]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

keep ahead

keep at

keep away

keep back

keep down

keep from

keep in

keep off

keep on

keep out

keep out of

keep to

keep together

keep under

keep up











Nepravidelná slovesa