learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  erwägen

Časování slovesa: erwägen


Překlad: uvažovat

Přítomný čas

er erwägt

Préteritum

er erwog

Perfektum

er hat erwogen

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
erwäge 
du
erwägst 
er/sie/es
erwägt 
wir
erwägen 
ihr
erwägt 
sie/Sie
erwägen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
erwog 
du
erwogst 
er/sie/es
erwog 
wir
erwogen 
ihr
erwogt 
sie/Sie
erwogen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe erwogen 
du
hast erwogen 
er/sie/es
hat erwogen 
wir
haben erwogen 
ihr
habt erwogen 
sie/Sie
haben erwogen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
hatte erwogen 
du
hattest erwogen 
er/sie/es
hatte erwogen 
wir
hatten erwogen 
ihr
hattet erwogen 
sie/Sie
hatten erwogen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde erwägen 
du
wirst erwägen 
er/sie/es
wird erwägen 
wir
werden erwägen 
ihr
werdet erwägen 
sie/Sie
werden erwägen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde erwogen haben 
du
wirst erwogen haben 
er/sie/es
wird erwogen haben 
wir
werden erwogen haben 
ihr
werdet erwogen haben 
sie/Sie
werden erwogen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
erwäge 
du
erwägest 
er/sie/es
erwäge 
wir
erwägen 
ihr
erwäget 
sie/Sie
erwägen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
habe erwogen 
du
habest erwogen 
er/sie/es
habe erwogen 
wir
haben erwogen 
ihr
habet erwogen 
sie/Sie
haben erwogen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde erwägen 
du
werdest erwägen 
er/sie/es
werde erwägen 
wir
werden erwägen 
ihr
werdet erwägen 
sie/Sie
werden erwägen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde erwogen haben 
du
werdest erwogen haben 
er/sie/es
werde erwogen haben 
wir
werden erwogen haben 
ihr
werdet erwogen haben 
sie/Sie
werden erwogen haben 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
erwöge 
du
erwögest; erwögst 
er/sie/es
erwöge 
wir
erwögen 
ihr
erwöget; erwögt 
sie/Sie
erwögen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
hätte erwogen 
du
hättest erwogen 
er/sie/es
hätte erwogen 
wir
hätten erwogen 
ihr
hättet erwogen 
sie/Sie
hätten erwogen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde erwägen 
du
würdest erwägen 
er/sie/es
würde erwägen 
wir
würden erwägen 
ihr
würdet erwägen 
sie/Sie
würden erwägen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde erwogen haben 
du
würdest erwogen haben 
er/sie/es
würde erwogen haben 
wir
würden erwogen haben 
ihr
würdet erwogen haben 
sie/Sie
würden erwogen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
erwäge; erwäg 
ihr
erwägt 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
erwägend 

Příčesti minulé

ich
erwogen 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina