Časování slovesa: fahren


Překlad: jet

Přítomný čas

er fährt

Préteritum

er fuhr

Perfektum

er ist gefahren

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
fahre 
du
fährst 
er/sie/es
fährt 
wir
fahren 
ihr
fahrt 
sie/Sie
fahren 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
fuhr 
du
fuhrst 
er/sie/es
fuhr 
wir
fuhren 
ihr
fuhrt 
sie/Sie
fuhren 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin gefahren 
du
bist gefahren 
er/sie/es
ist gefahren 
wir
sind gefahren 
ihr
seid gefahren 
sie/Sie
sind gefahren 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
war gefahren 
du
warst gefahren 
er/sie/es
war gefahren 
wir
waren gefahren 
ihr
wart gefahren 
sie/Sie
waren gefahren 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde fahren 
du
wirst fahren 
er/sie/es
wird fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gefahren sein 
du
wirst gefahren sein 
er/sie/es
wird gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
fahre 
du
fahrest 
er/sie/es
fahre 
wir
fahren 
ihr
fahret 
sie/Sie
fahren 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
sei gefahren 
du
seiest gefahren; seist gefahren 
er/sie/es
sei gefahren 
wir
seien gefahren 
ihr
seiet gefahren 
sie/Sie
seien gefahren 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde fahren 
du
werdest fahren 
er/sie/es
werde fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gefahren sein 
du
werdest gefahren sein 
er/sie/es
werde gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
führe 
du
führest; führst 
er/sie/es
führe 
wir
führen 
ihr
führet; führt 
sie/Sie
führen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
wäre gefahren 
du
wärest gefahren 
er/sie/es
wäre gefahren 
wir
wären gefahren 
ihr
wäret gefahren 
sie/Sie
wären gefahren 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde fahren 
du
würdest fahren 
er/sie/es
würde fahren 
wir
würden fahren 
ihr
würdet fahren 
sie/Sie
würden fahren 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gefahren sein 
du
würdest gefahren sein 
er/sie/es
würde gefahren sein 
wir
würden gefahren sein 
ihr
würdet gefahren sein 
sie/Sie
würden gefahren sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
fahre; fahr 
ihr
fahrt 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
fahrend 

Příčesti minulé

ich
gefahren 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina