learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  fliegen

Časování slovesa: fliegen


Překlad: letět

Přítomný čas

er fliegt

Préteritum

er flog

Perfektum

er ist geflogen

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
fliege 
du
fliegst 
er/sie/es
fliegt 
wir
fliegen 
ihr
fliegt 
sie/Sie
fliegen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
flog 
du
flogst 
er/sie/es
flog 
wir
flogen 
ihr
flogt 
sie/Sie
flogen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin geflogen 
du
bist geflogen 
er/sie/es
ist geflogen 
wir
sind geflogen 
ihr
seid geflogen 
sie/Sie
sind geflogen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
war geflogen 
du
warst geflogen 
er/sie/es
war geflogen 
wir
waren geflogen 
ihr
wart geflogen 
sie/Sie
waren geflogen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde fliegen 
du
wirst fliegen 
er/sie/es
wird fliegen 
wir
werden fliegen 
ihr
werdet fliegen 
sie/Sie
werden fliegen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geflogen sein 
du
wirst geflogen sein 
er/sie/es
wird geflogen sein 
wir
werden geflogen sein 
ihr
werdet geflogen sein 
sie/Sie
werden geflogen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
fliege 
du
fliegest 
er/sie/es
fliege 
wir
fliegen 
ihr
flieget 
sie/Sie
fliegen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
sei geflogen 
du
seiest geflogen; seist geflogen 
er/sie/es
sei geflogen 
wir
seien geflogen 
ihr
seiet geflogen 
sie/Sie
seien geflogen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde fliegen 
du
werdest fliegen 
er/sie/es
werde fliegen 
wir
werden fliegen 
ihr
werdet fliegen 
sie/Sie
werden fliegen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geflogen sein 
du
werdest geflogen sein 
er/sie/es
werde geflogen sein 
wir
werden geflogen sein 
ihr
werdet geflogen sein 
sie/Sie
werden geflogen sein 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
flöge 
du
flögest; flögst 
er/sie/es
flöge 
wir
flögen 
ihr
flöget; flögt 
sie/Sie
flögen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
wäre geflogen 
du
wärest geflogen 
er/sie/es
wäre geflogen 
wir
wären geflogen 
ihr
wäret geflogen 
sie/Sie
wären geflogen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde fliegen 
du
würdest fliegen 
er/sie/es
würde fliegen 
wir
würden fliegen 
ihr
würdet fliegen 
sie/Sie
würden fliegen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde geflogen sein 
du
würdest geflogen sein 
er/sie/es
würde geflogen sein 
wir
würden geflogen sein 
ihr
würdet geflogen sein 
sie/Sie
würden geflogen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
fliege; flieg 
ihr
fliegt 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
fliegend 

Příčesti minulé

ich
geflogen 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina