Časování slovesa: gehen


Překlad: jít

Přítomný čas

er geht

Préteritum

er ging

Perfektum

er ist gegangen

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
gehe 
du
gehst 
er/sie/es
geht 
wir
gehen 
ihr
geht 
sie/Sie
gehen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
ging 
du
gingst 
er/sie/es
ging 
wir
gingen 
ihr
gingt 
sie/Sie
gingen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin gegangen 
du
bist gegangen 
er/sie/es
ist gegangen 
wir
sind gegangen 
ihr
seid gegangen 
sie/Sie
sind gegangen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
war gegangen 
du
warst gegangen 
er/sie/es
war gegangen 
wir
waren gegangen 
ihr
wart gegangen 
sie/Sie
waren gegangen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde gehen 
du
wirst gehen 
er/sie/es
wird gehen 
wir
werden gehen 
ihr
werdet gehen 
sie/Sie
werden gehen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gegangen sein 
du
wirst gegangen sein 
er/sie/es
wird gegangen sein 
wir
werden gegangen sein 
ihr
werdet gegangen sein 
sie/Sie
werden gegangen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
gehe 
du
gehest 
er/sie/es
gehe 
wir
gehen 
ihr
gehet 
sie/Sie
gehen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
sei gegangen 
du
seiest gegangen; seist gegangen 
er/sie/es
sei gegangen 
wir
seien gegangen 
ihr
seiet gegangen 
sie/Sie
seien gegangen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde gehen 
du
werdest gehen 
er/sie/es
werde gehen 
wir
werden gehen 
ihr
werdet gehen 
sie/Sie
werden gehen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gegangen sein 
du
werdest gegangen sein 
er/sie/es
werde gegangen sein 
wir
werden gegangen sein 
ihr
werdet gegangen sein 
sie/Sie
werden gegangen sein 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
ginge 
du
gingest 
er/sie/es
ginge 
wir
gingen 
ihr
ginget 
sie/Sie
gingen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
wäre gegangen 
du
wärest gegangen 
er/sie/es
wäre gegangen 
wir
wären gegangen 
ihr
wäret gegangen 
sie/Sie
wären gegangen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde gehen 
du
würdest gehen 
er/sie/es
würde gehen 
wir
würden gehen 
ihr
würdet gehen 
sie/Sie
würden gehen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gegangen sein 
du
würdest gegangen sein 
er/sie/es
würde gegangen sein 
wir
würden gegangen sein 
ihr
würdet gegangen sein 
sie/Sie
würden gegangen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
gehe; geh 
ihr
geht 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
gehend 

Příčesti minulé

ich
gegangen 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina