learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  kriechen

Časování slovesa: kriechen


Překlad: lézt

Přítomný čas

er kriecht

Préteritum

er kroch

Perfektum

er ist gekrochen

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
krieche 
du
kriechst 
er/sie/es
kriecht 
wir
kriechen 
ihr
kriecht 
sie/Sie
kriechen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
kroch 
du
krochst 
er/sie/es
kroch 
wir
krochen 
ihr
krocht 
sie/Sie
krochen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin gekrochen 
du
bist gekrochen 
er/sie/es
ist gekrochen 
wir
sind gekrochen 
ihr
seid gekrochen 
sie/Sie
sind gekrochen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
war gekrochen 
du
warst gekrochen 
er/sie/es
war gekrochen 
wir
waren gekrochen 
ihr
wart gekrochen 
sie/Sie
waren gekrochen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde kriechen 
du
wirst kriechen 
er/sie/es
wird kriechen 
wir
werden kriechen 
ihr
werdet kriechen 
sie/Sie
werden kriechen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gekrochen sein 
du
wirst gekrochen sein 
er/sie/es
wird gekrochen sein 
wir
werden gekrochen sein 
ihr
werdet gekrochen sein 
sie/Sie
werden gekrochen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
krieche 
du
kriechest 
er/sie/es
krieche 
wir
kriechen 
ihr
kriechet 
sie/Sie
kriechen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
sei gekrochen 
du
seiest gekrochen; seist gekrochen 
er/sie/es
sei gekrochen 
wir
seien gekrochen 
ihr
seiet gekrochen 
sie/Sie
seien gekrochen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde kriechen 
du
werdest kriechen 
er/sie/es
werde kriechen 
wir
werden kriechen 
ihr
werdet kriechen 
sie/Sie
werden kriechen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gekrochen sein 
du
werdest gekrochen sein 
er/sie/es
werde gekrochen sein 
wir
werden gekrochen sein 
ihr
werdet gekrochen sein 
sie/Sie
werden gekrochen sein 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
kröche 
du
kröchest; kröchst 
er/sie/es
kröche 
wir
kröchen 
ihr
kröchet; kröcht 
sie/Sie
kröchen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
wäre gekrochen 
du
wärest gekrochen 
er/sie/es
wäre gekrochen 
wir
wären gekrochen 
ihr
wäret gekrochen 
sie/Sie
wären gekrochen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde kriechen 
du
würdest kriechen 
er/sie/es
würde kriechen 
wir
würden kriechen 
ihr
würdet kriechen 
sie/Sie
würden kriechen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gekrochen sein 
du
würdest gekrochen sein 
er/sie/es
würde gekrochen sein 
wir
würden gekrochen sein 
ihr
würdet gekrochen sein 
sie/Sie
würden gekrochen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
krieche; kriech 
ihr
kriecht 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
kriechend 

Příčesti minulé

ich
gekrochen 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina