Časování slovesa: leihen


Překlad: půjčit

Přítomný čas

er leiht

Préteritum

er lieh

Perfektum

er hat geliehen

   
   


Časování slovesa nepravidelného slovesa [leihen]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
leihe 
du
leihst 
er/sie/es
leiht 
wir
leihen 
ihr
leiht 
sie/Sie
leihen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
lieh 
du
liehst 
er/sie/es
lieh 
wir
liehen 
ihr
lieht 
sie/Sie
liehen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe geliehen 
du
hast geliehen 
er/sie/es
hat geliehen 
wir
haben geliehen 
ihr
habt geliehen 
sie/Sie
haben geliehen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
hatte geliehen 
du
hattest geliehen 
er/sie/es
hatte geliehen 
wir
hatten geliehen 
ihr
hattet geliehen 
sie/Sie
hatten geliehen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde leihen 
du
wirst leihen 
er/sie/es
wird leihen 
wir
werden leihen 
ihr
werdet leihen 
sie/Sie
werden leihen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geliehen haben 
du
wirst geliehen haben 
er/sie/es
wird geliehen haben 
wir
werden geliehen haben 
ihr
werdet geliehen haben 
sie/Sie
werden geliehen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [leihen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
leihe 
du
leihest 
er/sie/es
leihe 
wir
leihen 
ihr
leihet 
sie/Sie
leihen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
habe geliehen 
du
habest geliehen 
er/sie/es
habe geliehen 
wir
haben geliehen 
ihr
habet geliehen 
sie/Sie
haben geliehen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde leihen 
du
werdest leihen 
er/sie/es
werde leihen 
wir
werden leihen 
ihr
werdet leihen 
sie/Sie
werden leihen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geliehen haben 
du
werdest geliehen haben 
er/sie/es
werde geliehen haben 
wir
werden geliehen haben 
ihr
werdet geliehen haben 
sie/Sie
werden geliehen haben 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
liehe 
du
liehest 
er/sie/es
liehe 
wir
liehen 
ihr
liehet 
sie/Sie
liehen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
hätte geliehen 
du
hättest geliehen 
er/sie/es
hätte geliehen 
wir
hätten geliehen 
ihr
hättet geliehen 
sie/Sie
hätten geliehen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde leihen 
du
würdest leihen 
er/sie/es
würde leihen 
wir
würden leihen 
ihr
würdet leihen 
sie/Sie
würden leihen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde geliehen haben 
du
würdest geliehen haben 
er/sie/es
würde geliehen haben 
wir
würden geliehen haben 
ihr
würdet geliehen haben 
sie/Sie
würden geliehen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [leihen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
leihe; leih 
ihr
leiht 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [leihen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
leihend 

Příčesti minulé

ich
geliehen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina