Časování slovesa: mögen


Překlad: chtít

Přítomný čas

er mag

Préteritum

er mochte

Perfektum

er hat gemocht

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
mag 
du
magst 
er/sie/es
mag 
wir
mögen 
ihr
mögt 
sie/Sie
mögen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
mochte 
du
mochtest 
er/sie/es
mochte 
wir
mochten 
ihr
mochtet 
sie/Sie
mochten 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gemocht 
du
hast gemocht 
er/sie/es
hat gemocht 
wir
haben gemocht 
ihr
habt gemocht 
sie/Sie
haben gemocht 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
hatte gemocht 
du
hattest gemocht 
er/sie/es
hatte gemocht 
wir
hatten gemocht 
ihr
hattet gemocht 
sie/Sie
hatten gemocht 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde mögen 
du
wirst mögen 
er/sie/es
wird mögen 
wir
werden mögen 
ihr
werdet mögen 
sie/Sie
werden mögen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gemocht haben 
du
wirst gemocht haben 
er/sie/es
wird gemocht haben 
wir
werden gemocht haben 
ihr
werdet gemocht haben 
sie/Sie
werden gemocht haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
möge 
du
mögest 
er/sie/es
möge 
wir
mögen 
ihr
möget 
sie/Sie
mögen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
habe gemocht 
du
habest gemocht 
er/sie/es
habe gemocht 
wir
haben gemocht 
ihr
habet gemocht 
sie/Sie
haben gemocht 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde mögen 
du
werdest mögen 
er/sie/es
werde mögen 
wir
werden mögen 
ihr
werdet mögen 
sie/Sie
werden mögen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gemocht haben 
du
werdest gemocht haben 
er/sie/es
werde gemocht haben 
wir
werden gemocht haben 
ihr
werdet gemocht haben 
sie/Sie
werden gemocht haben 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
möchte 
du
möchtest 
er/sie/es
möchte 
wir
möchten 
ihr
möchtet 
sie/Sie
möchten 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
hätte gemocht 
du
hättest gemocht 
er/sie/es
hätte gemocht 
wir
hätten gemocht 
ihr
hättet gemocht 
sie/Sie
hätten gemocht 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde mögen 
du
würdest mögen 
er/sie/es
würde mögen 
wir
würden mögen 
ihr
würdet mögen 
sie/Sie
würden mögen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gemocht haben 
du
würdest gemocht haben 
er/sie/es
würde gemocht haben 
wir
würden gemocht haben 
ihr
würdet gemocht haben 
sie/Sie
würden gemocht haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
 
ihr
 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
mögend 

Příčesti minulé

ich
gemocht 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina