Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - GRABEN | Learniv.com


Časování slovesa: graben


Překlad: kopat

Přítomný čas

er gräbt

Préteritum

er grub

Perfektum

er hat gegrabenČasování slovesa nepravidelného slovesa [graben]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
grabe 
du
gräbst 
er/sie/es
gräbt 
wir
graben 
ihr
grabt 
sie/Sie
graben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
grub 
du
grubst 
er/sie/es
grub 
wir
gruben 
ihr
grubt 
sie/Sie
gruben 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegraben 
du
hast gegraben 
er/sie/es
hat gegraben 
wir
haben gegraben 
ihr
habt gegraben 
sie/Sie
haben gegraben 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegraben 
du
hattest gegraben 
er/sie/es
hatte gegraben 
wir
hatten gegraben 
ihr
hattet gegraben 
sie/Sie
hatten gegraben 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde graben 
du
wirst graben 
er/sie/es
wird graben 
wir
werden graben 
ihr
werdet graben 
sie/Sie
werden graben 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegraben haben 
du
wirst gegraben haben 
er/sie/es
wird gegraben haben 
wir
werden gegraben haben 
ihr
werdet gegraben haben 
sie/Sie
werden gegraben haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [graben]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
grabe 
du
grabest 
er/sie/es
grabe 
wir
graben 
ihr
grabet 
sie/Sie
graben 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegraben 
du
habest gegraben 
er/sie/es
habe gegraben 
wir
haben gegraben 
ihr
habet gegraben 
sie/Sie
haben gegraben 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde graben 
du
werdest graben 
er/sie/es
werde graben 
wir
werden graben 
ihr
werdet graben 
sie/Sie
werden graben 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegraben haben 
du
werdest gegraben haben 
er/sie/es
werde gegraben haben 
wir
werden gegraben haben 
ihr
werdet gegraben haben 
sie/Sie
werden gegraben haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
grübe 
du
grübest; grübst 
er/sie/es
grübe 
wir
grüben 
ihr
grübet; grübt 
sie/Sie
grüben 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegraben 
du
hättest gegraben 
er/sie/es
hätte gegraben 
wir
hätten gegraben 
ihr
hättet gegraben 
sie/Sie
hätten gegraben 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde graben 
du
würdest graben 
er/sie/es
würde graben 
wir
würden graben 
ihr
würdet graben 
sie/Sie
würden graben 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegraben haben 
du
würdest gegraben haben 
er/sie/es
würde gegraben haben 
wir
würden gegraben haben 
ihr
würdet gegraben haben 
sie/Sie
würden gegraben haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [graben]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
grabe; grab 
ihr
grabt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [graben]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
grabend 

Příčesti minulé

ich
gegraben 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina