Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - SEIN | Learniv.com


Časování slovesa: sein


Překlad: být

Přítomný čas

er ist

Préteritum

er war

Perfektum

er ist gewesenČasování slovesa nepravidelného slovesa [sein]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
bin 
du
bist 
er/sie/es
ist 
wir
sind 
ihr
seid 
sie/Sie
sind 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
war 
du
warst 
er/sie/es
war 
wir
waren 
ihr
wart 
sie/Sie
waren 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gewesen 
du
bist gewesen 
er/sie/es
ist gewesen 
wir
sind gewesen 
ihr
seid gewesen 
sie/Sie
sind gewesen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gewesen 
du
warst gewesen 
er/sie/es
war gewesen 
wir
waren gewesen 
ihr
wart gewesen 
sie/Sie
waren gewesen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde sein 
du
wirst sein 
er/sie/es
wird sein 
wir
werden sein 
ihr
werdet sein 
sie/Sie
werden sein 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewesen sein 
du
wirst gewesen sein 
er/sie/es
wird gewesen sein 
wir
werden gewesen sein 
ihr
werdet gewesen sein 
sie/Sie
werden gewesen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [sein]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
sei 
du
seiest; seist 
er/sie/es
sei 
wir
seien 
ihr
seiet 
sie/Sie
seien 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gewesen 
du
seiest gewesen; seist gewesen 
er/sie/es
sei gewesen 
wir
seien gewesen 
ihr
seiet gewesen 
sie/Sie
seien gewesen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde sein 
du
werdest sein 
er/sie/es
werde sein 
wir
werden sein 
ihr
werdet sein 
sie/Sie
werden sein 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewesen sein 
du
werdest gewesen sein 
er/sie/es
werde gewesen sein 
wir
werden gewesen sein 
ihr
werdet gewesen sein 
sie/Sie
werden gewesen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wäre 
du
wärest 
er/sie/es
wäre 
wir
wären 
ihr
wäret 
sie/Sie
wären 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gewesen 
du
wärest gewesen 
er/sie/es
wäre gewesen 
wir
wären gewesen 
ihr
wäret gewesen 
sie/Sie
wären gewesen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde sein 
du
würdest sein 
er/sie/es
würde sein 
wir
würden sein 
ihr
würdet sein 
sie/Sie
würden sein 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewesen sein 
du
würdest gewesen sein 
er/sie/es
würde gewesen sein 
wir
würden gewesen sein 
ihr
würdet gewesen sein 
sie/Sie
würden gewesen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [sein]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
sei 
ihr
seid 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [sein]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
seiend 

Příčesti minulé

ich
gewesen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina