learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  springen

Časování slovesa: springen


Překlad: skákat

Přítomný čas

er springt

Préteritum

er sprang

Perfektum

er ist gesprungen

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
springe 
du
springst 
er/sie/es
springt 
wir
springen 
ihr
springt 
sie/Sie
springen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
sprang 
du
sprangst 
er/sie/es
sprang 
wir
sprangen 
ihr
sprangt 
sie/Sie
sprangen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin gesprungen 
du
bist gesprungen 
er/sie/es
ist gesprungen 
wir
sind gesprungen 
ihr
seid gesprungen 
sie/Sie
sind gesprungen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
war gesprungen 
du
warst gesprungen 
er/sie/es
war gesprungen 
wir
waren gesprungen 
ihr
wart gesprungen 
sie/Sie
waren gesprungen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde springen 
du
wirst springen 
er/sie/es
wird springen 
wir
werden springen 
ihr
werdet springen 
sie/Sie
werden springen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gesprungen sein 
du
wirst gesprungen sein 
er/sie/es
wird gesprungen sein 
wir
werden gesprungen sein 
ihr
werdet gesprungen sein 
sie/Sie
werden gesprungen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
springe 
du
springest 
er/sie/es
springe 
wir
springen 
ihr
springet 
sie/Sie
springen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
sei gesprungen 
du
seiest gesprungen; seist gesprungen 
er/sie/es
sei gesprungen 
wir
seien gesprungen 
ihr
seiet gesprungen 
sie/Sie
seien gesprungen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde springen 
du
werdest springen 
er/sie/es
werde springen 
wir
werden springen 
ihr
werdet springen 
sie/Sie
werden springen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gesprungen sein 
du
werdest gesprungen sein 
er/sie/es
werde gesprungen sein 
wir
werden gesprungen sein 
ihr
werdet gesprungen sein 
sie/Sie
werden gesprungen sein 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
spränge 
du
sprängest; sprängst 
er/sie/es
spränge 
wir
sprängen 
ihr
spränget; sprängt 
sie/Sie
sprängen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
wäre gesprungen 
du
wärest gesprungen 
er/sie/es
wäre gesprungen 
wir
wären gesprungen 
ihr
wäret gesprungen 
sie/Sie
wären gesprungen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde springen 
du
würdest springen 
er/sie/es
würde springen 
wir
würden springen 
ihr
würdet springen 
sie/Sie
würden springen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gesprungen sein 
du
würdest gesprungen sein 
er/sie/es
würde gesprungen sein 
wir
würden gesprungen sein 
ihr
würdet gesprungen sein 
sie/Sie
würden gesprungen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
springe; spring 
ihr
springt 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
springend 

Příčesti minulé

ich
gesprungen 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina