Časování slovesa: werden


Překlad: stát se

Přítomný čas

er wird

Préteritum

er wurde

Perfektum

er ist geworden

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
werde 
du
wirst 
er/sie/es
wird 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
wurde 
du
wurdest 
er/sie/es
wurde 
wir
wurden 
ihr
wurdet 
sie/Sie
wurden 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin geworden 
du
bist geworden 
er/sie/es
ist geworden 
wir
sind geworden 
ihr
seid geworden 
sie/Sie
sind geworden 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
war geworden 
du
warst geworden 
er/sie/es
war geworden 
wir
waren geworden 
ihr
wart geworden 
sie/Sie
waren geworden 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde werden 
du
wirst werden 
er/sie/es
wird werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geworden sein 
du
wirst geworden sein 
er/sie/es
wird geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
werde 
du
werdest 
er/sie/es
werde 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
sei geworden 
du
seiest geworden; seist geworden 
er/sie/es
sei geworden 
wir
seien geworden 
ihr
seiet geworden 
sie/Sie
seien geworden 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde werden 
du
werdest werden 
er/sie/es
werde werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geworden sein 
du
werdest geworden sein 
er/sie/es
werde geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
würde 
du
würdest 
er/sie/es
würde 
wir
würden 
ihr
würdet 
sie/Sie
würden 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
wäre geworden 
du
wärest geworden 
er/sie/es
wäre geworden 
wir
wären geworden 
ihr
wäret geworden 
sie/Sie
wären geworden 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde werden 
du
würdest werden 
er/sie/es
würde werden 
wir
würden werden 
ihr
würdet werden 
sie/Sie
würden werden 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde geworden sein 
du
würdest geworden sein 
er/sie/es
würde geworden sein 
wir
würden geworden sein 
ihr
würdet geworden sein 
sie/Sie
würden geworden sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
werde 
ihr
werdet 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
werdend 

Příčesti minulé

ich
geworden 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina