Časování slovesa: winden


Překlad: vinout, kroutit

Přítomný čas

er windet

Préteritum

er wand

Perfektum

er hat gewunden

   
   


Časování slovesa nepravidelného slovesa [winden]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
winde 
du
windest 
er/sie/es
windet 
wir
winden 
ihr
windet 
sie/Sie
winden 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
wand 
du
wandest; wandst 
er/sie/es
wand 
wir
wanden 
ihr
wandet 
sie/Sie
wanden 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gewunden 
du
hast gewunden 
er/sie/es
hat gewunden 
wir
haben gewunden 
ihr
habt gewunden 
sie/Sie
haben gewunden 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
hatte gewunden 
du
hattest gewunden 
er/sie/es
hatte gewunden 
wir
hatten gewunden 
ihr
hattet gewunden 
sie/Sie
hatten gewunden 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde winden 
du
wirst winden 
er/sie/es
wird winden 
wir
werden winden 
ihr
werdet winden 
sie/Sie
werden winden 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gewunden haben 
du
wirst gewunden haben 
er/sie/es
wird gewunden haben 
wir
werden gewunden haben 
ihr
werdet gewunden haben 
sie/Sie
werden gewunden haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [winden]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
winde 
du
windest 
er/sie/es
winde 
wir
winden 
ihr
windet 
sie/Sie
winden 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
habe gewunden 
du
habest gewunden 
er/sie/es
habe gewunden 
wir
haben gewunden 
ihr
habet gewunden 
sie/Sie
haben gewunden 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde winden 
du
werdest winden 
er/sie/es
werde winden 
wir
werden winden 
ihr
werdet winden 
sie/Sie
werden winden 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gewunden haben 
du
werdest gewunden haben 
er/sie/es
werde gewunden haben 
wir
werden gewunden haben 
ihr
werdet gewunden haben 
sie/Sie
werden gewunden haben 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
wände 
du
wändest 
er/sie/es
wände 
wir
wänden 
ihr
wändet 
sie/Sie
wänden 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
hätte gewunden 
du
hättest gewunden 
er/sie/es
hätte gewunden 
wir
hätten gewunden 
ihr
hättet gewunden 
sie/Sie
hätten gewunden 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde winden 
du
würdest winden 
er/sie/es
würde winden 
wir
würden winden 
ihr
würdet winden 
sie/Sie
würden winden 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gewunden haben 
du
würdest gewunden haben 
er/sie/es
würde gewunden haben 
wir
würden gewunden haben 
ihr
würdet gewunden haben 
sie/Sie
würden gewunden haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [winden]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
winde; wind 
ihr
windet 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [winden]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
windend 

Příčesti minulé

ich
gewunden 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina