Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso RIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  ride


Minulý čas pro nepravidelné sloveso ride

A1 Překlad: jet, jezdit na koni

Infinitiv

ride

[raɪd]

Minulý čas

rode

rid *

[rəʊd]
[rid]

Příčestí minulé

ridden

rid *

[rɪdn]
[rid]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

outrode
outrid

outridden
outrid

overrode
overrid

overridden
overrid


Časování nepravidelného slovesa [ride]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
ride 
you
ride 
he/she/it
rides 
we
ride 
you
ride 
they
ride 

Přítomný čas průběhový

I
am riding 
you
are riding 
he/she/it
is riding 
we
are riding 
you
are riding 
they
are riding 

Minulý čas

I
rode 
you
rode 
he/she/it
rode 
we
rode 
you
rode 
they
rode 

Minulý čas průběhový

I
was riding 
you
were riding 
he/she/it
was riding 
we
were riding 
you
were riding 
they
were riding 

Předpřítomný čas

I
have ridden 
you
have ridden 
he/she/it
has ridden 
we
have ridden 
you
have ridden 
they
have ridden 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been riding 
you
have been riding 
he/she/it
has been riding 
we
have been riding 
you
have been riding 
they
have been riding 

Předminulý čas

I
had ridden 
you
had ridden 
he/she/it
had ridden 
we
had ridden 
you
had ridden 
they
had ridden 

Předminulý čas průběhový

I
had been riding 
you
had been riding 
he/she/it
had been riding 
we
had been riding 
you
had been riding 
they
had been riding 

Budoucí čas

I
will ride 
you
will ride 
he/she/it
will ride 
we
will ride 
you
will ride 
they
will ride 

Budoucí čas průběhový

I
will be riding 
you
will be riding 
he/she/it
will be riding 
we
will be riding 
you
will be riding 
they
will be riding 

Předbudoucí čas

I
will have ridden 
you
will have ridden 
he/she/it
will have ridden 
we
will have ridden 
you
will have ridden 
they
will have ridden 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been riding 
you
will have been riding 
he/she/it
will have been riding 
we
will have been riding 
you
will have been riding 
they
will have been riding 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [ride]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would ride 
you
would ride 
he/she/it
would ride 
we
would ride 
you
would ride 
they
would ride 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be riding 
you
would be riding 
he/she/it
would be riding 
we
would be riding 
you
would be riding 
they
would be riding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have ridden 
you
would have ridden 
he/she/it
would have ridden 
we
would have ridden 
you
would have ridden 
they
would have ridden 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been riding 
you
would have been riding 
he/she/it
would have been riding 
we
would have been riding 
you
would have been riding 
they
would have been riding 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [ride]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
ride 
you
ride 
he/she/it
ride 
we
ride 
you
ride 
they
ride 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
rode 
you
rode 
he/she/it
rode 
we
rode 
you
rode 
they
rode 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had ridden 
you
had ridden 
he/she/it
had ridden 
we
had ridden 
you
had ridden 
they
had ridden 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [ride]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
ride 
you
Let´s ride 
he/she/it
ride 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [ride]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
riding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
ridden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [ride]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

ride about

ride around

ride down

ride out

ride up

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponNepravidelná slovesa