Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso SPRING | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  spring


Minulý čas pro nepravidelné sloveso spring

C2 Překlad: klenout, ohnout, skočit, trhat, táhnout

Infinitiv

spring

[sprɪŋ]

Minulý čas

sprang

sprung

[spræŋ]
[sprʌŋ]

Příčestí minulé

sprung

sprang

[sprʌŋ]
[spræŋ]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

handsprang
handsprung

handsprung
handsprang


Časování nepravidelného slovesa [spring]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
spring 
you
spring 
he/she/it
springs 
we
spring 
you
spring 
they
spring 

Přítomný čas průběhový

I
am springing 
you
are springing 
he/she/it
is springing 
we
are springing 
you
are springing 
they
are springing 

Minulý čas

I
sprang 
you
sprang 
he/she/it
sprang 
we
sprang 
you
sprang 
they
sprang 

Minulý čas průběhový

I
was springing 
you
were springing 
he/she/it
was springing 
we
were springing 
you
were springing 
they
were springing 

Předpřítomný čas

I
have sprung 
you
have sprung 
he/she/it
has sprung 
we
have sprung 
you
have sprung 
they
have sprung 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been springing 
you
have been springing 
he/she/it
has been springing 
we
have been springing 
you
have been springing 
they
have been springing 

Předminulý čas

I
had sprung 
you
had sprung 
he/she/it
had sprung 
we
had sprung 
you
had sprung 
they
had sprung 

Předminulý čas průběhový

I
had been springing 
you
had been springing 
he/she/it
had been springing 
we
had been springing 
you
had been springing 
they
had been springing 

Budoucí čas

I
will spring 
you
will spring 
he/she/it
will spring 
we
will spring 
you
will spring 
they
will spring 

Budoucí čas průběhový

I
will be springing 
you
will be springing 
he/she/it
will be springing 
we
will be springing 
you
will be springing 
they
will be springing 

Předbudoucí čas

I
will have sprung 
you
will have sprung 
he/she/it
will have sprung 
we
will have sprung 
you
will have sprung 
they
will have sprung 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been springing 
you
will have been springing 
he/she/it
will have been springing 
we
will have been springing 
you
will have been springing 
they
will have been springing 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [spring]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would spring 
you
would spring 
he/she/it
would spring 
we
would spring 
you
would spring 
they
would spring 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be springing 
you
would be springing 
he/she/it
would be springing 
we
would be springing 
you
would be springing 
they
would be springing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sprung 
you
would have sprung 
he/she/it
would have sprung 
we
would have sprung 
you
would have sprung 
they
would have sprung 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been springing 
you
would have been springing 
he/she/it
would have been springing 
we
would have been springing 
you
would have been springing 
they
would have been springing 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [spring]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
spring 
you
spring 
he/she/it
spring 
we
spring 
you
spring 
they
spring 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
sprang 
you
sprang 
he/she/it
sprang 
we
sprang 
you
sprang 
they
sprang 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sprung 
you
had sprung 
he/she/it
had sprung 
we
had sprung 
you
had sprung 
they
had sprung 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [spring]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
spring 
you
Let´s spring 
he/she/it
spring 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [spring]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
springing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
sprung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [spring]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

spring back

spring upNepravidelná slovesa