Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UNDERHANG | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  underhang


Minulý čas pro nepravidelné sloveso underhang

Infinitiv

underhang

Minulý čas

underhung

underhanged

Příčestí minulé

underhung

underhangedOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

hang

[hæŋ]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]
Nepravidelná slovesa