Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso BRING | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  bring


Minulý čas pro nepravidelné sloveso bring

A2 Překlad: donášet, donést, nést, postavit, přines, přinášet, přinést, přivádět, přivážet, přivést, přivézt, vynést

Infinitiv

bring

[brɪŋ]

Minulý čas

brought

brang *

brung *

[brɔːt]

Příčestí minulé

brought

brung *

[brɔːt]


** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případechČasování nepravidelného slovesa [bring]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
bring 
you
bring 
he/she/it
brings 
we
bring 
you
bring 
they
bring 

Přítomný čas průběhový

I
am bringing 
you
are bringing 
he/she/it
is bringing 
we
are bringing 
you
are bringing 
they
are bringing 

Minulý čas

I
brought 
you
brought 
he/she/it
brought 
we
brought 
you
brought 
they
brought 

Minulý čas průběhový

I
was bringing 
you
were bringing 
he/she/it
was bringing 
we
were bringing 
you
were bringing 
they
were bringing 

Předpřítomný čas

I
have brought 
you
have brought 
he/she/it
has brought 
we
have brought 
you
have brought 
they
have brought 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been bringing 
you
have been bringing 
he/she/it
has been bringing 
we
have been bringing 
you
have been bringing 
they
have been bringing 

Předminulý čas

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 

Předminulý čas průběhový

I
had been bringing 
you
had been bringing 
he/she/it
had been bringing 
we
had been bringing 
you
had been bringing 
they
had been bringing 

Budoucí čas

I
will bring 
you
will bring 
he/she/it
will bring 
we
will bring 
you
will bring 
they
will bring 

Budoucí čas průběhový

I
will be bringing 
you
will be bringing 
he/she/it
will be bringing 
we
will be bringing 
you
will be bringing 
they
will be bringing 

Předbudoucí čas

I
will have brought 
you
will have brought 
he/she/it
will have brought 
we
will have brought 
you
will have brought 
they
will have brought 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been bringing 
you
will have been bringing 
he/she/it
will have been bringing 
we
will have been bringing 
you
will have been bringing 
they
will have been bringing 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bring]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would bring 
you
would bring 
he/she/it
would bring 
we
would bring 
you
would bring 
they
would bring 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be bringing 
you
would be bringing 
he/she/it
would be bringing 
we
would be bringing 
you
would be bringing 
they
would be bringing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have brought 
you
would have brought 
he/she/it
would have brought 
we
would have brought 
you
would have brought 
they
would have brought 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bringing 
you
would have been bringing 
he/she/it
would have been bringing 
we
would have been bringing 
you
would have been bringing 
they
would have been bringing 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bring]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
bring 
you
bring 
he/she/it
bring 
we
bring 
you
bring 
they
bring 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
brought 
you
brought 
he/she/it
brought 
we
brought 
you
brought 
they
brought 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [bring]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
bring 
you
Let's bring 
he/she/it
bring 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [bring]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
bringing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
brought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [bring]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

bring about

bring along

bring back

bring down

bring forth

bring forward

bring in

bring off

bring out

bring over

bring round

bring through

bring to

bring together

bring under

bring up

bring uponNepravidelná slovesa