Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso READ | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  read


Minulý čas pro nepravidelné sloveso read

A1 Překlad: přečíst, snímat, číst

Infinitiv

read

[riːd]

Minulý čas

read

[red]

Příčestí minulé

read

readen *

[red]
[riːdn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

foreread

foreread
forereaden

lipread

lipread
lipreaden

misread

misread
misreaden

proofread

proofread
proofreaden

reread

reread
rereaden

sight-read

sight-read
sight-readen


Časování nepravidelného slovesa [read]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
read 
you
read 
he/she/it
reads 
we
read 
you
read 
they
read 

Přítomný čas průběhový

I
am reading 
you
are reading 
he/she/it
is reading 
we
are reading 
you
are reading 
they
are reading 

Minulý čas

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Minulý čas průběhový

I
was reading 
you
were reading 
he/she/it
was reading 
we
were reading 
you
were reading 
they
were reading 

Předpřítomný čas

I
have read 
you
have read 
he/she/it
has read 
we
have read 
you
have read 
they
have read 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been reading 
you
have been reading 
he/she/it
has been reading 
we
have been reading 
you
have been reading 
they
have been reading 

Předminulý čas

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Předminulý čas průběhový

I
had been reading 
you
had been reading 
he/she/it
had been reading 
we
had been reading 
you
had been reading 
they
had been reading 

Budoucí čas

I
will read 
you
will read 
he/she/it
will read 
we
will read 
you
will read 
they
will read 

Budoucí čas průběhový

I
will be reading 
you
will be reading 
he/she/it
will be reading 
we
will be reading 
you
will be reading 
they
will be reading 

Předbudoucí čas

I
will have read 
you
will have read 
he/she/it
will have read 
we
will have read 
you
will have read 
they
will have read 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been reading 
you
will have been reading 
he/she/it
will have been reading 
we
will have been reading 
you
will have been reading 
they
will have been reading 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [read]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would read 
you
would read 
he/she/it
would read 
we
would read 
you
would read 
they
would read 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be reading 
you
would be reading 
he/she/it
would be reading 
we
would be reading 
you
would be reading 
they
would be reading 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have read 
you
would have read 
he/she/it
would have read 
we
would have read 
you
would have read 
they
would have read 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been reading 
you
would have been reading 
he/she/it
would have been reading 
we
would have been reading 
you
would have been reading 
they
would have been reading 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [read]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [read]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
read 
you
Let´s read 
he/she/it
read 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [read]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
reading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
read 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [read]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

read back

read on

read out

read over

read through

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponNepravidelná slovesa