Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso COME | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  come


Minulý čas pro nepravidelné sloveso come

A1 Překlad: dojit, doletět, dospět, jezdit, jít, nadejít, nastat, přejet, přejít, přiběhnout, přicházet, přijet, přijít, přijíždět, připlout, stát se, vzejít

Infinitiv

come

[kʌm]

Minulý čas

came

[keɪm]

Příčestí minulé

come

comen *

[kʌm]
[kʌmn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]

overcame

[ˌəʊvəˈkeɪm]

overcome
overcomen

[ˌəʊvəˈkʌm]
[ˌəʊvəˈkʌmn]

forthcame

forthcome


Časování nepravidelného slovesa [come]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
come 
you
come 
he/she/it
comes 
we
come 
you
come 
they
come 

Přítomný čas průběhový

I
am coming 
you
are coming 
he/she/it
is coming 
we
are coming 
you
are coming 
they
are coming 

Minulý čas

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Minulý čas průběhový

I
was coming 
you
were coming 
he/she/it
was coming 
we
were coming 
you
were coming 
they
were coming 

Předpřítomný čas

I
have come 
you
have come 
he/she/it
has come 
we
have come 
you
have come 
they
have come 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been coming 
you
have been coming 
he/she/it
has been coming 
we
have been coming 
you
have been coming 
they
have been coming 

Předminulý čas

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Předminulý čas průběhový

I
had been coming 
you
had been coming 
he/she/it
had been coming 
we
had been coming 
you
had been coming 
they
had been coming 

Budoucí čas

I
will come 
you
will come 
he/she/it
will come 
we
will come 
you
will come 
they
will come 

Budoucí čas průběhový

I
will be coming 
you
will be coming 
he/she/it
will be coming 
we
will be coming 
you
will be coming 
they
will be coming 

Předbudoucí čas

I
will have come 
you
will have come 
he/she/it
will have come 
we
will have come 
you
will have come 
they
will have come 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been coming 
you
will have been coming 
he/she/it
will have been coming 
we
will have been coming 
you
will have been coming 
they
will have been coming 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [come]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would come 
you
would come 
he/she/it
would come 
we
would come 
you
would come 
they
would come 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be coming 
you
would be coming 
he/she/it
would be coming 
we
would be coming 
you
would be coming 
they
would be coming 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have come 
you
would have come 
he/she/it
would have come 
we
would have come 
you
would have come 
they
would have come 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been coming 
you
would have been coming 
he/she/it
would have been coming 
we
would have been coming 
you
would have been coming 
they
would have been coming 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [come]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
come 
you
come 
he/she/it
come 
we
come 
you
come 
they
come 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [come]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
come 
you
Let´s come 
he/she/it
come 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [come]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
coming 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
come 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [come]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

come about

come across

come after

come along

come apart

come at

come away

come back at

come back

come before

come between

come by

come close to

come down

come down on

come down with

come down to

come for

come forward

come from

come in

come into

come of

come off

come on

come out

come out with

come over

come round

come through

come to

come together

come under

come up

come up against

come up to

come up with

come uponNepravidelná slovesa