Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FALL | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  fall


Minulý čas pro nepravidelné sloveso fall

A2 Překlad: napadat, napadnout, padat, padnout, poklesnout, spadat, spadnout, upadnout

Infinitiv

fall

[fɔːl]

Minulý čas

fell

felled *

[fel]
[feld]

Příčestí minulé

fallen

felled *

[fɔːln]
[feld]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

befall

[bɪˈfɔːl]

befell
befelled

[bi'fel]
[bi'feld]

befallen
befelled

[bɪˈfɔːln]
[bi'feld]

misbefell
misbefelled

misbefallen
misbefelled

misfell
misfelled

misfallen
misfelled

outfell

outfallen


Časování nepravidelného slovesa [fall]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
fall 
you
fall 
he/she/it
falls 
we
fall 
you
fall 
they
fall 

Přítomný čas průběhový

I
am falling 
you
are falling 
he/she/it
is falling 
we
are falling 
you
are falling 
they
are falling 

Minulý čas

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 

Minulý čas průběhový

I
was falling 
you
were falling 
he/she/it
was falling 
we
were falling 
you
were falling 
they
were falling 

Předpřítomný čas

I
have fallen 
you
have fallen 
he/she/it
has fallen 
we
have fallen 
you
have fallen 
they
have fallen 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been falling 
you
have been falling 
he/she/it
has been falling 
we
have been falling 
you
have been falling 
they
have been falling 

Předminulý čas

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 

Předminulý čas průběhový

I
had been falling 
you
had been falling 
he/she/it
had been falling 
we
had been falling 
you
had been falling 
they
had been falling 

Budoucí čas

I
will fall 
you
will fall 
he/she/it
will fall 
we
will fall 
you
will fall 
they
will fall 

Budoucí čas průběhový

I
will be falling 
you
will be falling 
he/she/it
will be falling 
we
will be falling 
you
will be falling 
they
will be falling 

Předbudoucí čas

I
will have fallen 
you
will have fallen 
he/she/it
will have fallen 
we
will have fallen 
you
will have fallen 
they
will have fallen 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been falling 
you
will have been falling 
he/she/it
will have been falling 
we
will have been falling 
you
will have been falling 
they
will have been falling 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [fall]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would fall 
you
would fall 
he/she/it
would fall 
we
would fall 
you
would fall 
they
would fall 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be falling 
you
would be falling 
he/she/it
would be falling 
we
would be falling 
you
would be falling 
they
would be falling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have fallen 
you
would have fallen 
he/she/it
would have fallen 
we
would have fallen 
you
would have fallen 
they
would have fallen 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been falling 
you
would have been falling 
he/she/it
would have been falling 
we
would have been falling 
you
would have been falling 
they
would have been falling 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [fall]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
fall 
you
fall 
he/she/it
fall 
we
fall 
you
fall 
they
fall 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [fall]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
fall 
you
Let´s fall 
he/she/it
fall 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [fall]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
falling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
fallen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [fall]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

fall about

fall apart

fall away

fall back upon

fall back on

fall back

fall behind

fall down

fall for

fall in

fall in with

fall off

fall on

fall out

fall over

fall through

fall to

fall uponNepravidelná slovesa