Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso GO | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  go


Minulý čas pro nepravidelné sloveso go

A1 Překlad: chodit, chodívat, jet, jezdit, jít, odejít, odjet

Infinitiv

go

[ɡəʊ]

Minulý čas

went

[went]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

undergo

[ˌʌndəˈgoʊ]

underwent

[ˌʌndəˈwent]

undergone

[ˌʌndəˈɡɒn]

bewent

begone

forewent

foregone

forwent

forgone

overwent

overgone


Časování nepravidelného slovesa [go]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
go 
you
go 
he/she/it
goes 
we
go 
you
go 
they
go 

Přítomný čas průběhový

I
am going 
you
are going 
he/she/it
is going 
we
are going 
you
are going 
they
are going 

Minulý čas

I
went 
you
went 
he/she/it
went 
we
went 
you
went 
they
went 

Minulý čas průběhový

I
was going 
you
were going 
he/she/it
was going 
we
were going 
you
were going 
they
were going 

Předpřítomný čas

I
have gone 
you
have gone 
he/she/it
has gone 
we
have gone 
you
have gone 
they
have gone 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been going 
you
have been going 
he/she/it
has been going 
we
have been going 
you
have been going 
they
have been going 

Předminulý čas

I
had gone 
you
had gone 
he/she/it
had gone 
we
had gone 
you
had gone 
they
had gone 

Předminulý čas průběhový

I
had been going 
you
had been going 
he/she/it
had been going 
we
had been going 
you
had been going 
they
had been going 

Budoucí čas

I
will go 
you
will go 
he/she/it
will go 
we
will go 
you
will go 
they
will go 

Budoucí čas průběhový

I
will be going 
you
will be going 
he/she/it
will be going 
we
will be going 
you
will be going 
they
will be going 

Předbudoucí čas

I
will have gone 
you
will have gone 
he/she/it
will have gone 
we
will have gone 
you
will have gone 
they
will have gone 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been going 
you
will have been going 
he/she/it
will have been going 
we
will have been going 
you
will have been going 
they
will have been going 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [go]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would go 
you
would go 
he/she/it
would go 
we
would go 
you
would go 
they
would go 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be going 
you
would be going 
he/she/it
would be going 
we
would be going 
you
would be going 
they
would be going 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have gone 
you
would have gone 
he/she/it
would have gone 
we
would have gone 
you
would have gone 
they
would have gone 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been going 
you
would have been going 
he/she/it
would have been going 
we
would have been going 
you
would have been going 
they
would have been going 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [go]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
go 
you
go 
he/she/it
go 
we
go 
you
go 
they
go 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
went 
you
went 
he/she/it
went 
we
went 
you
went 
they
went 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had gone 
you
had gone 
he/she/it
had gone 
we
had gone 
you
had gone 
they
had gone 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [go]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
go 
you
Let´s go 
he/she/it
go 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [go]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
going 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
gone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [go]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

go about

go across

go after

go against

go ahead

go along

go along with

go around

go at

go away

go back

go back on

go before

go beyond

go by

go down

go for

go forth

go forward

go in

go in for

go into

go off

go on

go out

go over

go past

go round

go through

go through with

go together

go under

go up

go with

go withoutNepravidelná slovesa