Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso RUN | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  run


Minulý čas pro nepravidelné sloveso run

A1 Překlad: běhat, hnát se, klusat, provozovat, pádit, spravovat, spustit, téci, téct, ubíhat, uhánět, utéci, utéct, utíkat, řídit

Infinitiv

run

[rʌn]

Minulý čas

ran

[ræn]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

foreran

forerun

outran

outrun

overran

overrun

reran

rerun

underran

underrun


Časování nepravidelného slovesa [run]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
run 
you
run 
he/she/it
runs 
we
run 
you
run 
they
run 

Přítomný čas průběhový

I
am running 
you
are running 
he/she/it
is running 
we
are running 
you
are running 
they
are running 

Minulý čas

I
ran 
you
ran 
he/she/it
ran 
we
ran 
you
ran 
they
ran 

Minulý čas průběhový

I
was running 
you
were running 
he/she/it
was running 
we
were running 
you
were running 
they
were running 

Předpřítomný čas

I
have run 
you
have run 
he/she/it
has run 
we
have run 
you
have run 
they
have run 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been running 
you
have been running 
he/she/it
has been running 
we
have been running 
you
have been running 
they
have been running 

Předminulý čas

I
had run 
you
had run 
he/she/it
had run 
we
had run 
you
had run 
they
had run 

Předminulý čas průběhový

I
had been running 
you
had been running 
he/she/it
had been running 
we
had been running 
you
had been running 
they
had been running 

Budoucí čas

I
will run 
you
will run 
he/she/it
will run 
we
will run 
you
will run 
they
will run 

Budoucí čas průběhový

I
will be running 
you
will be running 
he/she/it
will be running 
we
will be running 
you
will be running 
they
will be running 

Předbudoucí čas

I
will have run 
you
will have run 
he/she/it
will have run 
we
will have run 
you
will have run 
they
will have run 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been running 
you
will have been running 
he/she/it
will have been running 
we
will have been running 
you
will have been running 
they
will have been running 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [run]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would run 
you
would run 
he/she/it
would run 
we
would run 
you
would run 
they
would run 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be running 
you
would be running 
he/she/it
would be running 
we
would be running 
you
would be running 
they
would be running 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have run 
you
would have run 
he/she/it
would have run 
we
would have run 
you
would have run 
they
would have run 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been running 
you
would have been running 
he/she/it
would have been running 
we
would have been running 
you
would have been running 
they
would have been running 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [run]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
run 
you
run 
he/she/it
run 
we
run 
you
run 
they
run 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
ran 
you
ran 
he/she/it
ran 
we
ran 
you
ran 
they
ran 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had run 
you
had run 
he/she/it
had run 
we
had run 
you
had run 
they
had run 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [run]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
run 
you
Let´s run 
he/she/it
run 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [run]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
running 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
run 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [run]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

run about

run across

run after

run along

run around

run at

run away

run back

run down

run in

run into

run off

run on

run out

run out of

run out on

run over

run round

run through

run up

run up againstNepravidelná slovesa