Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso THROW | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  throw


Minulý čas pro nepravidelné sloveso throw

A2 Překlad: hodit, házet, mrštit, vrhat, vrhnout, zmást

Infinitiv

throw

[θrəʊ]

Minulý čas

threw

throwed *

[θruː]
[θrəʊd]

Příčestí minulé

threw

throwed *

[θruː]
[θrəʊd]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

overthrow

[ˌəʊvəˈθrəʊ]

overthrew
overthrowed

[ˌəʊvəˈθruː]
[ˌəʊvəˈθruːd]

overthrew
overthrowed

[ˌəʊvəˈθruː]
[ˌəʊvəˈθruːd]

misthrew
misthrowed

misthrew
misthrowed

outthrew
outthrowed

outthrew
outthrowed

underthrew
underthrowed

underthrew
underthrowed

upthrew
upthrowed

upthrew
upthrowed


Časování nepravidelného slovesa [throw]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
throw 
you
throw 
he/she/it
throws 
we
throw 
you
throw 
they
throw 

Přítomný čas průběhový

I
am throwing 
you
are throwing 
he/she/it
is throwing 
we
are throwing 
you
are throwing 
they
are throwing 

Minulý čas

I
threw 
you
threw 
he/she/it
threw 
we
threw 
you
threw 
they
threw 

Minulý čas průběhový

I
was throwing 
you
were throwing 
he/she/it
was throwing 
we
were throwing 
you
were throwing 
they
were throwing 

Předpřítomný čas

I
have thrown 
you
have thrown 
he/she/it
has thrown 
we
have thrown 
you
have thrown 
they
have thrown 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been throwing 
you
have been throwing 
he/she/it
has been throwing 
we
have been throwing 
you
have been throwing 
they
have been throwing 

Předminulý čas

I
had thrown 
you
had thrown 
he/she/it
had thrown 
we
had thrown 
you
had thrown 
they
had thrown 

Předminulý čas průběhový

I
had been throwing 
you
had been throwing 
he/she/it
had been throwing 
we
had been throwing 
you
had been throwing 
they
had been throwing 

Budoucí čas

I
will throw 
you
will throw 
he/she/it
will throw 
we
will throw 
you
will throw 
they
will throw 

Budoucí čas průběhový

I
will be throwing 
you
will be throwing 
he/she/it
will be throwing 
we
will be throwing 
you
will be throwing 
they
will be throwing 

Předbudoucí čas

I
will have thrown 
you
will have thrown 
he/she/it
will have thrown 
we
will have thrown 
you
will have thrown 
they
will have thrown 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been throwing 
you
will have been throwing 
he/she/it
will have been throwing 
we
will have been throwing 
you
will have been throwing 
they
will have been throwing 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [throw]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would throw 
you
would throw 
he/she/it
would throw 
we
would throw 
you
would throw 
they
would throw 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be throwing 
you
would be throwing 
he/she/it
would be throwing 
we
would be throwing 
you
would be throwing 
they
would be throwing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have thrown 
you
would have thrown 
he/she/it
would have thrown 
we
would have thrown 
you
would have thrown 
they
would have thrown 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been throwing 
you
would have been throwing 
he/she/it
would have been throwing 
we
would have been throwing 
you
would have been throwing 
they
would have been throwing 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [throw]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
throw 
you
throw 
he/she/it
throw 
we
throw 
you
throw 
they
throw 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
threw 
you
threw 
he/she/it
threw 
we
threw 
you
threw 
they
threw 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had thrown 
you
had thrown 
he/she/it
had thrown 
we
had thrown 
you
had thrown 
they
had thrown 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [throw]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
throw 
you
Let´s throw 
he/she/it
throw 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [throw]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
throwing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
thrown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [throw]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

throw about

throw around

throw away

throw back

throw down

throw in

throw off

throw on

throw out

throw over

throw together

throw upNepravidelná slovesa