Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso PUT | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  put


Minulý čas pro nepravidelné sloveso put

A1 Překlad: dát, dávat, klást, oceňovat, položit, postavit, ukládat, umístit, uvalit, vkládat, vyjádřit, vysvětlit

Infinitiv

put

[pʊt]

Minulý čas

put

[pʊt]

Příčestí minulé

put

putten *

[pʊt]
[pʊtn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

input

[ˈɪnpʊt]

input

[ˈɪnpʊt]

input
inputten

[ˈɪnpʊt]
[ˈɪnpʊtn]

output

output
outputten

underput

underput
underputten


Časování nepravidelného slovesa [put]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
put 
you
put 
he/she/it
puts 
we
put 
you
put 
they
put 

Přítomný čas průběhový

I
am putting 
you
are putting 
he/she/it
is putting 
we
are putting 
you
are putting 
they
are putting 

Minulý čas

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Minulý čas průběhový

I
was putting 
you
were putting 
he/she/it
was putting 
we
were putting 
you
were putting 
they
were putting 

Předpřítomný čas

I
have put 
you
have put 
he/she/it
has put 
we
have put 
you
have put 
they
have put 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been putting 
you
have been putting 
he/she/it
has been putting 
we
have been putting 
you
have been putting 
they
have been putting 

Předminulý čas

I
had put 
you
had put 
he/she/it
had put 
we
had put 
you
had put 
they
had put 

Předminulý čas průběhový

I
had been putting 
you
had been putting 
he/she/it
had been putting 
we
had been putting 
you
had been putting 
they
had been putting 

Budoucí čas

I
will put 
you
will put 
he/she/it
will put 
we
will put 
you
will put 
they
will put 

Budoucí čas průběhový

I
will be putting 
you
will be putting 
he/she/it
will be putting 
we
will be putting 
you
will be putting 
they
will be putting 

Předbudoucí čas

I
will have put 
you
will have put 
he/she/it
will have put 
we
will have put 
you
will have put 
they
will have put 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been putting 
you
will have been putting 
he/she/it
will have been putting 
we
will have been putting 
you
will have been putting 
they
will have been putting 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [put]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would put 
you
would put 
he/she/it
would put 
we
would put 
you
would put 
they
would put 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be putting 
you
would be putting 
he/she/it
would be putting 
we
would be putting 
you
would be putting 
they
would be putting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have put 
you
would have put 
he/she/it
would have put 
we
would have put 
you
would have put 
they
would have put 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been putting 
you
would have been putting 
he/she/it
would have been putting 
we
would have been putting 
you
would have been putting 
they
would have been putting 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [put]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had put 
you
had put 
he/she/it
had put 
we
had put 
you
had put 
they
had put 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [put]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
put 
you
Let´s put 
he/she/it
put 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [put]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
putting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
put 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [put]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

put about

put across

put aside

put away

put back

put by

put down

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponNepravidelná slovesa