Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso SET | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  set


Minulý čas pro nepravidelné sloveso set

B1 Překlad: napravit, nastavit, nastavovat, nařídit, položit, stanovit, umístit, upevnit, určit, určovat, ustanovit, ustavit, zafixovat, zařídit, ztuhnout, ztvrdnout, zapadat

Infinitiv

set

[set]

Minulý čas

set

[set]

Příčestí minulé

set

setten *

[set]
[setn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

preset

[priːˈset]

preset

[priːˈset]

preset
presetten

[priːˈset]
[priːˈsetn]

upset

[ˌʌpˈset]

upset

[ˌʌpˈset]

upset
upsetten

[ˌʌpˈset]
[ˌʌpˈsetn]

beset

[bɪˈset]

beset

[bɪˈset]

beset
besetten

[bɪˈset]
[bɪˈsetn]

offset

offset
offsetten

handset

handset
handsetten

inset

inset
insetten

misset

misset
missetten

overset

overset
oversetten

reset

reset
resetten

withset

withset
withsetten


Časování nepravidelného slovesa [set]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
set 
you
set 
he/she/it
sets 
we
set 
you
set 
they
set 

Přítomný čas průběhový

I
am setting 
you
are setting 
he/she/it
is setting 
we
are setting 
you
are setting 
they
are setting 

Minulý čas

I
set 
you
set 
he/she/it
set 
we
set 
you
set 
they
set 

Minulý čas průběhový

I
was setting 
you
were setting 
he/she/it
was setting 
we
were setting 
you
were setting 
they
were setting 

Předpřítomný čas

I
have set 
you
have set 
he/she/it
has set 
we
have set 
you
have set 
they
have set 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been setting 
you
have been setting 
he/she/it
has been setting 
we
have been setting 
you
have been setting 
they
have been setting 

Předminulý čas

I
had set 
you
had set 
he/she/it
had set 
we
had set 
you
had set 
they
had set 

Předminulý čas průběhový

I
had been setting 
you
had been setting 
he/she/it
had been setting 
we
had been setting 
you
had been setting 
they
had been setting 

Budoucí čas

I
will set 
you
will set 
he/she/it
will set 
we
will set 
you
will set 
they
will set 

Budoucí čas průběhový

I
will be setting 
you
will be setting 
he/she/it
will be setting 
we
will be setting 
you
will be setting 
they
will be setting 

Předbudoucí čas

I
will have set 
you
will have set 
he/she/it
will have set 
we
will have set 
you
will have set 
they
will have set 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been setting 
you
will have been setting 
he/she/it
will have been setting 
we
will have been setting 
you
will have been setting 
they
will have been setting 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [set]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would set 
you
would set 
he/she/it
would set 
we
would set 
you
would set 
they
would set 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be setting 
you
would be setting 
he/she/it
would be setting 
we
would be setting 
you
would be setting 
they
would be setting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have set 
you
would have set 
he/she/it
would have set 
we
would have set 
you
would have set 
they
would have set 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been setting 
you
would have been setting 
he/she/it
would have been setting 
we
would have been setting 
you
would have been setting 
they
would have been setting 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [set]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
set 
you
set 
he/she/it
set 
we
set 
you
set 
they
set 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
set 
you
set 
he/she/it
set 
we
set 
you
set 
they
set 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had set 
you
had set 
he/she/it
had set 
we
had set 
you
had set 
they
had set 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [set]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
set 
you
Let´s set 
he/she/it
set 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [set]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
setting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
set 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [set]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

set about

set against

set apart

set aside

set back

set down

set forth

set in

set off

set on

set out

set to

set up

set uponNepravidelná slovesa